دوره 28، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   دوره28 شماره 1 صفحات 144-123 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. ، a.shahabadi@alzahra.ac.ir
2- گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
3- واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران.
4- گروه مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1304 مشاهده)
آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین ­کننده­ های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده ­های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم ­یافته، تاثیر چرخه ­های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.
متن کامل [PDF 923 kb]   (371 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد
دریافت: 1401/5/25 | پذیرش: 1401/12/3 | انتشار الکترونیک: 1402/3/27

فهرست منابع
1. Ades, A., & Di Tella, R. (1999). Rents, Competition, and Corruption. American Economic Review, 89(4), 982-993. [DOI:10.1257/aer.89.4.982]
2. Afridi, F., Dhillon, A., & Solan, E. (2017). Electoral Competition and Corruption: Theory and Evidence from India. Unpublished, March, 8.
3. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. [DOI:10.2307/2297968]
4. Arezki, R., & Brückner, M. (2011). Oil Rents, Corruption, and State Stability: Evidence from Panel Data Regressions. European Economic Review, 55(7), 955-963. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2011.03.004]
5. Arrow, K. J. (1951). Social Choice and Individual Values: Yale University Press.
6. Avis, E., Ferraz, C., & Finan, F. (2018). Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians. Journal of Political Economy, 126(5), 1912-1964. [DOI:10.1086/699209]
7. Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data: John Wiley & Sons Ltd.
8. Braun, M., & Di Tella, R. (2004). Inflation, Inflation Variability, and Corruption. Economics & Politics, 16(1), 77-100. [DOI:10.1111/j.1468-0343.2004.00132.x]
9. Budge, I., Keman, H., & Woldendorp, J. (1993). Political Data 1945-1990. Party Government in 20 Democracies. European Journal of Political Research, 24(1), 1-119.
10. Bulte, E., & Damania, R. (2008). Resources for Sale: Corruption, Democracy and the Natural Resource Curse. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 8(1), 1-30. [DOI:10.2202/1935-1682.1890]
11. Churchill, R. Q., Agbodohu, W., & Arhenful, P. (2013). Determining Factors Affecting Corruption: A Cross Country Analysis. International Journal of Economics, Business and Finance, 1(10), 275-285.
12. Eicher, T., García-Peñalosa, C., & Van Ypersele, T. (2009). Education, Corruption, and the Distribution of Income. Journal of Economic Growth, 14(1), 205-231. [DOI:10.1007/s10887-009-9043-0]
13. Feizpour, M. A., & Ramezani, F. (2018). Government Size and Corruption Perception: Some Lessons for Iran from Worldwide Experiences. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 5(20), 97-128. [In Farsi] [http://qjfep.ir/article-1-538-fa.html]
14. Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments. American Economic Review, 101(4), 1274-1311. [DOI:10.1257/aer.101.4.1274]
15. Franzese Jr, R. J. (2000). Electoral and Partisan Manipulation of Public Debt in Developed Democracies, 1956-90. In Institutions, Politics and Fiscal Policy (pp. 61-83): Springer. [DOI:10.1007/978-1-4615-4555-2_3]
16. Goel, R. K., & Budak, J. (2006). Corruption in Transition Economies: Effects of Government Size, Country Size and Economic Reforms. Journal of Economics and Finance, 30(2), 240-250. [DOI:10.1007/BF02761489]
17. Hibbs, D. A. (1977). Political Parties and Macroeconomic Policy. American Political Science Review, 71(4), 1467-1487. [DOI:10.2307/1961490]
18. Jetter, M., Agudelo, A. M., & Hassan, A. R. (2015). The Effect of Democracy on Corruption: Income is Key. World Development, 74(1), 286-304. [DOI:10.1016/j.worlddev.2015.05.016]
19. Kalenborn, C., & Lessmann, C. (2013). The Impact of Democracy and Press Freedom on Corruption: Conditionality Matters. Journal of Policy Modeling, 35(6), 857-886. [DOI:10.1016/j.jpolmod.2013.02.009]
20. Karimi, S., Gilak Hakim Abadi, M. T., & Nabati, Z. (2018). Financial Corruption and Women Employment in Selected Countries. Women Studies, 8(22), 65-81. [In Farsi] [https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2996.html?lang=en]
21. Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2010). A Study on the Relationship between Corruption and Government Size: The Role of Democracy. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 25015.
22. Krause, S., & Méndez, F. (2009). Corruption and Elections: An Empirical Study for a Cross‐Section of Countries. Economics & Politics, 21(2), 179-200. [DOI:10.1111/j.1468-0343.2008.00341.x]
23. Kumara, A. S., & Handapangoda, W. S. (2014). Political Environment a Ground for Public Sector Corruption? Evidence from a Cross-Country Analysis. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 54721.
24. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The Quality of Government. The Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), 222-279. [DOI:10.1093/jleo/15.1.222]
25. Leite, M. C., & Weidmann, J. (1999). Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption, and Economic Growth: International Monetary Fund, Working Paper, No. 99/85. [DOI:10.5089/9781451850734.001]
26. Lupu, D., & Lazăr, C. G. (2015). Influence of E-Government on the Level of Corruption in Some EU and Non-EU States. Procedia Economics and Finance, 20, 365-371. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)00085-4]
27. Mehregan, N., Sahabi, B., & Mohammadamini, M. (2015). The Impact of Information and Communication Technology Development Index (IDI) on Corruption in Middle-Income Countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(2), 43-60. [In Farsi] [https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4266.html?lang=en]
28. Moradi, E., Rahnama, A., & Heidarian, S. (2018). The Effect of Indicators of Good Governance on Corruption Control (Case Study: Middle East and South East Asia). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(4), 151-182. [In Farsi] [https://jqe.scu.ac.ir/article_13359.html?lang=en]
29. Motefaker Azad, M. A., jameh Shoorani, Z., & Heideri Dad, Z. (2014). The Effect of E-Government on the Reduction of Economic Corruption in Islamic Countries Selected. Economic Modelling, 7(24), 37-51. [In Farsi] [https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_554921.html?lang=en]
30. Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. The Review of Economic Studies, 42(2), 169-190. [DOI:10.2307/2296528]
31. Potrafke, N. (2009). Did Globalization Restrict Partisan Politics? An Empirical Evaluation of Social Expenditures in a Panel of OECD Countries. Public Choice, 140(1), 105-124. [DOI:10.1007/s11127-009-9414-2]
32. Sandholtz, W., & Koetzle, W. (2000). Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade. International Studies Quarterly, 44(1), 31-50. [DOI:10.1111/0020-8833.00147]
33. Shahabadi, A., Moradi, A., & Porkar, O. (2021). The Effects of Electoral Cycles on Government Effectiveness in the Selected Developed and Developing Countries. Planning and Budgeting, 25(4), 95-117. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1946-fa.html]
34. Shahabadi, A., Siyahvashi, S., & Omidi, V. (2017). The Impact of Election Cycles on Inflation in Selected Developing and Developed Countries. Planning and Budgeting, 22(2), 137-156. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1361-fa.html]
35. Taghinejad, O. V., Bahrami, J., & Nasiri, H. (2015). Investigating the Impact of Globalization on the Decrease in Administrative Corruption in MENA Countries. Strategic Studies of Public Policy, 6(19), 237-262. [In Farsi] [https://sspp.iranjournals.ir/article_14301.html?lang=en]
36. Transparency International (2012). Corruption Perceptions Index. [https://www.transparency.org/en/cpi/2012]
37. Warren, M. E. (2004). What Does Corruption Mean in a Democracy? American Journal of Political Science, 48(2), 328-343. [DOI:10.1111/j.0092-5853.2004.00073.x]
38. حسینمردی، هانیه (1390). تاثیر جنسیت بر فساد مالی در کشورهای منتخب. پایان‏ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
39. حیدری، حسن؛ جهانگیرزاده، جواد، و سعیدپور، لسیان (1394). تاثیر اندازه دولت و دموکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک. نشریه مجلس و راهبرد، 22(81)، 211-187.
40. دل‏ انگیزان، سهراب؛ شریفی کریمی، محمد، و خالوندی، زینب (1392). تاثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین‏ کشوری در حوزه آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM). نشریه اقتصاد مالی، 7(24)، 186-161.
41. قاهردوست، علیرضا؛ یزدانی، حمیدرضا، و ناصرزاده، سیدمحمدرضا (1394). بررسی چگونگی تاثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی. نشریه مطالعات منابع انسانی، 5(1)، 108- 85.
42. معین، محمد (1385). فرهنگ فارسی (شش‌جلدی). چاپ دهم، انتشارات امیرکبیر.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.