دوره 27، شماره 2 - ( تابستان 1401 )                   دوره27 شماره 2 صفحات 152-127 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pakdaman Y, Barkish A, Akhavan Arij M. (2022). Investigating the Asymmetric Effects of Financial Development on Income Inequality in Iran: Using Nonlinear Auto-Regressive Distributed Lag (NARDL) Approach. JPBUD. 27(2), 127-152. doi:10.52547/jpbud.27.2.127
URL: http://jpbud.ir/article-1-2059-fa.html
پاکدامن یاسر، برکیش احمد، اخوان آریج محمدرضا. بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رویکرد الگوی خود توضیح غیرخطی با وقفه‌های توزیعی گسترده NARDL فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1401; 27 (2) :152-127 10.52547/jpbud.27.2.127

URL: http://jpbud.ir/article-1-2059-fa.html


1- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2- دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
3- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران ، 100075@mporg.ir
چکیده:   (1628 مشاهده)
ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد از جمله مباحثی است که همواره و به‌طور همزمان از دهه 1990 مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است، به‌نحوی ‌که مطالعات تجربی گسترده‌ای به منظور تعیین و نوع اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در دنیا انجام‌ شده است. در ایران نیز در دهه‌های اخیر پژوهشهایی در راستای بررسی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمد در چارچوب فرضیه U معکوس و روابط خطی بین این شاخص‌ها انجام ‌گرفته است. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در طول دوره 1396-1353 پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور از مدل NARDL استفاده‌ شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، توسعه مالی رابطه منفی با نابرابری درآمد در ایران دارد و این رابطه سازگار با فرضیه تخفیف نابرابری است. همچنین، وجود اثرات نامتقارن بلندمدت در مدل تایید شده است، به‌گونه‌ای که افزایش و کاهش توسعه مالی بر کشش نابرابری درآمد در بلندمدت اثر آماری متفاوتی دارد.
متن کامل [PDF 1043 kb]   (570 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد کلان
دریافت: 1400/8/9 | پذیرش: 1401/6/22 | انتشار الکترونیک: 1401/9/26

فهرست منابع
1. Ang, J. B. (2010). Finance and Inequality: The Case of India. Southern Economic Journal, 76(3), 738-761. [DOI:10.4284/sej.2010.76.3.738]
2. Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational Choice and the Process of Development. Journal of Political Economy, 101(2), 274-298. [DOI:10.1086/261876]
3. Batuo, M. E., Guidi, F., & Mlambo, K. (2010). Financial Development and Income Inequality: Evidence from African Countries. MPRA Paper No. 25658. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/25658]
4. Bezemer, D., & Samarina, A. (2016). Debt Shift, Financial Development and Income Inequality in Europe. University of Groningen, Research Institute SOM (Systems, Organizations and Management, Groningen).
5. Bolarinwa, S. T., Vo, X. V., & Olufolahan, T. J. (2021). The Effect of Financial Development on Income Inequality in Africa. Development Southern Africa, 38(2), 311-329. [DOI:10.1080/0376835X.2020.1838261]
6. Clarke, G. R., Zou, H.-f., & Xu, L. C. (2003). Finance and Income Inequality: Test of Alternative Theories (Vol. 2984): World Bank Publications. [DOI:10.2139/ssrn.364160]
7. Dahmardeh, N., & Shokri, Z. (2010). The Effects of Financial Development on Income Distribution in Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 18(54), 147-164. [http://qjerp.ir/article-1-241-fa.html]
8. De Gregorio, J., & Guidotti, P. E. (1995). Financial Development and Economic Growth. World Development, 23(3), 433-448. [DOI:10.1016/0305-750X(94)00132-I]
9. Destek, M. A., Sinha, A., & Sarkodie, S. A. (2020). The Relationship between Financial Development and Income Inequality in Turkey. Journal of Economic Structures, 9(1), 1-14. [DOI:10.1186/s40008-020-0187-6]
10. Dhrifi, A. (2015). Financial Development and the" Growth-Inequality-Poverty" Triangle. Journal of the Knowledge Economy, 6(4), 1163-1176. [DOI:10.1007/s13132-014-0200-0]
11. Dizaji, M., & Ahangari, G. M. (2016). The Influence of Financial Development on Income Distribution in Some Selected Countries. Financial Economics, 9(33), 75-104. [https://ecj.ctb.iau.ir/article_523864.html]
12. Elmi, Z., & Ariyani, F. (2014). Financial Development and the Distribution of Income in IRAN. Iranian Journal of Trade Studies, 18(69), 133-158. [http://pajooheshnameh.itsr.ir/article_6303.html]
13. Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35-52. [DOI:10.2307/2297811]
14. Ghanbari, A., Aghaei, M., & Rezagholizadeh, M. (2011). Investigation of the Effect of Financial Development on Income Distribution in Iran. Economics Research, 11(40), 1-29. [https://joer.atu.ac.ir/article_2558.html]
15. Granger, C. W., & Yoon, G. (2002). Hidden Cointegration. U of California, Economics Working Paper No. 2002-02). [DOI:10.2139/ssrn.313831]
16. Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. Journal of Political Economy, 98(5, Part 1), 1076-1107. [DOI:10.1086/261720]
17. Gupta, R. (2005). Essays on Financial Repression. (Doctoral Dissertations). University of Connecticut. [https://opencommons.uconn.edu/dissertations/AAI3180207]
18. Haffejee, M. I., & Masih, M. (2018). Is the Relationship between Financial Development and Income Inequality Symmetric or Asymmetric? New Evidence from South Africa Based on NARDL. MPRA Paper No. 87574. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/87574]
19. Jalilian, H., & Kirkpatrick, C. (2002). Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries. International Journal of Finance & Economics, 7(2), 97-108. [DOI:10.1002/ijfe.179]
20. Jiang, C., & Ma, X. (2019). The Impact of Financial Development on Carbon Emissions: A Global Perspective. Sustainability, 11(19), 5241. [DOI:10.3390/su11195241]
21. Khan, A. Q., Hafeez, M. H., Saleem, N., & Azam, M. (2018). Exploring the Impact of Financial Development on Inequality: Evidence from Three Asian Countries. Review of Economics and Development Studies, 4(2), 341-355. [DOI:10.26710/reads.v4i2.419]
22. Li, H., Squire, L., & Zou, H. f. (1998). Explaining International and Intertemporal Variations in Income Inequality. The Economic Journal, 108(446), 26-43. [DOI:10.1111/1468-0297.00271]
23. Liang, Z. (2006). Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis with Application to Urban China. Journal of Economic Development, 31(2), 1-21.
24. Liang, Z. (2008). Financial Development and Income Inequality in Rural China 1991-2000. In Understanding Inequality and Poverty in China (pp. 72-88): Springer. [DOI:10.1057/9780230584259_3]
25. Mohammadi, F., Solaymani, S., & Solaymani, M. (2011). Quantitative Reassessment of the Financial Development-Growth Nexus: Application of ARDL and VDCM Models. Planning and Budgeting, 15(2), 113-139. [http://jpbud.ir/article-1-20-fa.html]
26. Motafakkerazad, M. A., Assadzadeh, A., & Sheykhmaollayi, M. (2019). The Effect of Financial Development on Income Inequality in Iran: Structural Vector Auto-Regression Approach. The Economic Research, 19(1), 161-191. [http://ecor.modares.ac.ir/article-18-16302-fa.html]
27. Mukherjee, S. B., & Ray, A. (2009). Innovative Work Behavior of Managers: Implications Regarding Stressful Challenges of Modernized Public-and Private-Sector Organizations. Industrial Psychiatry Journal, 18(2), 101. [DOI:10.4103/0972-6748.62269]
28. Nasr, A. B., Balcilar, M., Gupta, R., & Akadiri, S. S. (2020). Asymmetric Effects of Inequality on Real Output Levels of the United States. Eurasian Economic Review, 10(1), 47-69. [DOI:10.1007/s40822-019-00129-x]
29. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. [DOI:10.1002/jae.616]
30. Piraei, K., & Baligh, N. (2015). The Relationship between Financial Developments and Income Inequality in Iran. The Economic Research, 15(3), 1-21. [http://ecor.modares.ac.ir/article-18-4637-fa.html]
31. Rezagholizadeh, M., & Aghaei, M. (2019). Financial Development and Inequality: Comparing Developed, Less Developed and Undeveloped Provinces in Iran. Regional Planning, 9(33), 15-28. [http://jzpm.marvdasht.iau.ir/article_3418.html]
32. Salmani, B., Asgharpour, H., & Jalilpour, S. (2016). The Effect of Government Policies and Public Debt on Financial Development in Iran. Planning and Budgeting, 21(1), 83-104. [http://jpbud.ir/article-1-959-fa.html]
33. Shahabadi, A., & Amiri, B. (2014). The Effect of Financial Development on Poverty in Eight Islamic Countries (D8 Group). Planning and Budgeting, 18(4), 27-42. [http://jpbud.ir/article-1-1115-fa.html]
34. Shahbaz, M., & Islam, F. (2011). Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach. MPRA Paper No. 28222. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/28222]
35. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314): Springer. [DOI:10.1007/978-1-4899-8008-3_9]
36. Taghavi, M. (2009). Financial Development Investment and Economic Growth. Financial Knowledge of Securities Analysis, 2(2), 51-64. [https://jfksa.srbiau.ac.ir/article_5000.html]
37. Zhang, Q., & Chen, R. (2015). Financial Development and Income Inequality in China: An Application of SVAR Approach. Procedia Computer Science, 55(1), 774-781. [DOI:10.1016/j.procs.2015.07.159]
38. آذری کیان، حسین، و دیزجی، منیره (1395). بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای در حال توسعه منتخب. نشریه اقتصاد کاربردی، 6(18)، 66-55.
39. تودارو، مایکل (1378). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمۀ غلامعلی فرجادی، انتشارات بازتاب.
40. حسینی، سیدمهدی، و خزاعی، صادق (1393). تاثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اکو. نشریه تحقیقات توسعه اقتصادی، 1(16)، 22-1.
41. حشمتی مولایی، حسین (1383). عوامل موثر بر توسعه مالی در نظام بانکداری ایران. نشریه پژوهشنامه اقتصادی، 4(13)، 88-55.
42. خلعتبری، فیروزه (1371). مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و بین‎ المللی: انگلیسی، آلمانی، فرانسه. انتشارات شباویز.
43. رهنمای رودپشتی، فریدون؛ تقوی، مهدی، و شاهوردیانی، شادی (1392). تعمیق مالی و توسعه نظام مالی. نشریه دانش مالی تحلیل و اوراق بهادار، 6(17)، 28-15.
44. زارعی، عباس (1387). بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر مطالعه موردی: کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. پایان‎ نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
45. سالم، علی‎ اصغر، و عرب یارمحمدی، جواد (1390). بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران. نشریه روند، 19(58)، 151-127.
46. صامتی، مجید، و سجادی، زهراالسادات (1391). تاثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه. نشریه پژوهشنامه اقتصاد کلان، 7(14)، 150-129. [http://jes.journals.umz.ac.ir/article_169.html]
47. هادیان، ابراهیم، و ترکی، لیلا (1382). توسعه بازارهای مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران. نشریه دانشگاه علوم اداری و اقتصادی (اصفهان)، 1(3).

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb