اعضا - اکبر کمیجانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر کمیجانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تشكيل سرمايه و مولفه‌هاي اقتصادي آن در ايران اكبر كميجاني، آقاي دكتر شالچيان فصلنامه اقتصاد كاربردي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، سال اول / پيش شماره اول 1389 مقاله کامل
2 چارچوب نظري تبيين عوامل موثر بر توسعه مالي (با تأكيد بر مدل ويليامسون) اكبر كميجاني، دكتر متوسلي، خانم پورستمي فصلنامه علمي- ترويجي پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال هفدهم، شماره 50 1389 مقاله کامل
3 تأثير تركيب ذخاير خارجي بانك‌هاي مركزي بر جايگزيني يورو و دلار: مطالعه كشورهاي ايران، عربستان، تركيه و روسيه اكبر كميجاني، آقاي حسين توكليان فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، علمي- پژوهشي، شماره 37 1389 مقاله کامل
4 يك الگوي VAR براي اقتصاد ايران اكبر كميجاني، دكتر جمشيد پژويان و دكتر ناصر خياباني فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، علمي- پژوهشي، شماره 36 1389 مقاله کامل
5 بررسي ارتباط متقابل بين توليد و تورم در اقتصاد ايران اكبر كميجاني، يزدان نقدي پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي (ويژه علوم اقتصادي)، علمي- پژوهشي دانشگاه بابلسر، سال نهم، شماره 1 (پياپي 32) 1388 مقاله کامل
6 اثرات زيرساخت، كاربري و سرريز فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه اكبر كميجاني، محمود محمودزاده پژوهشنامه بازرگاني علمي- پژوهشي 1388 مقاله کامل
7 تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در ايران اكبر كميجاني، روح‌اله نظري فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، پژوهشكده اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، سال نهم، شماره سوم 1388 مقاله کامل
8 بررسي آثار توليد بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات بر تورم در اقتصاد ايران اكبر كميجاني، دكتر يزدان نقدي فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، علمي- ترويجي، سال شانزدهم، شماره 45 1387 مقاله کامل
9 آزمون رابطه بلندمدت بين نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ تورم اكبر كميجاني، آقاي دومان بهرامي راد فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات اقتصادي، شماره 82 1387 مقاله کامل
10 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي در ايران (رهيافت حسابداري رشد) اكبر كميجاني، محمود محمودزاده فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه اقتصادي، پژوهشكده امور اقتصادي، شماره 29، سال هشتم، شماره دوم 1387 مقاله کامل
11 تأثير سركوب مالي بر رشد اقتصادي (مقايسه كشورهاي كمتر توسعه يافته و نوظهور) اكبر كميجاني، دكتر ناهيد پوررستمي فصلنامه پژوهشهاي اقتصاد ايران، شماره 37 1387 مقاله کامل
12 آزادسازي مالي و نقش آن در توسعه مالي با توجه به توسعه نهادي و قانوني (مقايسه كشورهاي كمتر توسعه يافته و نوظهور) اكبر كميجاني، خانم دكتر ناهيد پوررستمي مجله نامه اقتصادي مفيد، سال چهاردهم، شماره 69 1387 مقاله کامل
13 بررسي رابطه علي تعميق مالي و رشد اقتصادي در ايران اكبر كميجاني، محمد نادعلي فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني، شماره 44 1386 مقاله کامل
14 تعيين مدل بهينه احتمال شرطي شبكه عصبي براي پيش‌بيني ورشكستگي اقتصادي شركتها در ايران اكبر كميجاني، جواد سعادت‌فر مجله علمي- پژوهشي نامه اقتصادي مفيد (قم)، مشاره 57 1385 مقاله کامل
15 تبيين نقش عوامل مؤثر بر جلب سرمايه مستقيم خارجي در ايران اكبر كميجاني، خانم منصوره عباسي مجله علمي- پژوهشي تحقيقات اقتصادي، شماره 73 1385 مقاله کامل
16 بررسي تجربي سركوب مالي بر رشد اقتصادي در اقتصاد ايران اكبر كميجاني، رويا سيفي‌پور فصلنامه علمي- پژوهشهاي اقتصادي، پژوهشكده اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس 1385 مقاله کامل
17 اثر سرريز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اشتغال بخش خدمات ايران اكبر كميجاني، دكتر صالح قويدل مجله علمي- پژوهشي تحقيقات اقتصادي، شماره 76، 1385 مقاله کامل
18 بررسي اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد استانهاي تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي و خراسان اكبر كميجاني، دكتر بيژن صفوي مجله علمي- پژوهشي نامه اقتصادي مفيد (قم)، شماره 52 1385 مقاله کامل
19 نقش آزادسازي تجاري بر بازار كار و اشتغال و برآورد تابع تقاضاي نيروي كار در ايران اكبر كميجاني، دكتر صالح قويدل فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه اقتصادي، 30 سال ششم، شماره اول 1385 مقاله کامل
20 كاربرد مدلهاي شبكه عصبي در پيش‌بيني ورشكستگي اقتصادي شركت‌هاي بازار بورس اكبر كميجاني، جواد سعادت فر مجله دوفصلنامه علمي- پژوهشي جستارهاي اقتصادي (قم)، شماره 6، سال سوم 1385 مقاله کامل
21 انتخاب نظام ارزي مناسب براي اقتصاد ايران با توجه به شوكهاي نفتي وارد بر آن اكبر كميجاني، محمد نادعلي فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران (علمي، پژوهشي)دانشگاه علامه طباطبائي، شماره 13 1384 مقاله کامل
22 ثبات تابع تقاضاي پول در ايران اكبر كميجاني، رضا بوستاني مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 67 1383 مقاله کامل
23 تحليل نظري برخي پي‌آمدهاي اقتصادي ماليه تورمي اكبر كميجاني، دكتر محمدمهدي عسگري فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، علمي- ترويجي، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي، شماره 30 1383 مقاله کامل
24 تحليل نظري آثار اقتصادي زكات و مقايسه آن با ماليه تورمي اكبر كميجاني، دكتر محمدمهدي عسگري مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 64 1383 مقاله کامل
25 اهميت كيفيت نيروي انساني و R&D در رشد اقتصادي ايران اكبر كميجاني، دكتر عباس معمارنژاد فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگاني، شماره 31 1383 مقاله کامل
26 الگوي رفتاري سرعت گردش پول، تخمين تابع مربوطه در ايران اكبر كميجاني، آقاي دكتر نظريان نشريه بررسي‌‌هاي اقتصاد ايران، مجله انگليسي (I.E.R) 1383 مقاله کامل
27 ماليه تورمي و ميزان بهينه آن: تحليل نظري اكبر كميجاني، دكتر محمدمهدي عسگري فصلنامه علمي- پژوهشي نامه مفيد، شماره 42 1383 مقاله کامل
28 شناسايي موانع غيرتعرفه‌اي و محاسبه معادل تعرفه آن در بخش كشاورزي اكبر كميجاني، آقايان نوري، مقدسي، گيلانپور فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 35 1380 مقاله کامل
29 تأثير اجزاي تقاضاي نهايي بر اشتغال بخشهاي اقتصاد اكبر كميجاني، آقاي عيسي‌زاده مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 59 1380 مقاله کامل
30 تبيين اثرات اجراي مقررات دسترسي به بازار موافقت‌نامه كشاورزي بر اقتصاد كشاورزي ايران اكبر كميجاني، آقايان نوري، گيلانپور، مقدسي پژوهشنامه بازرگاني، شماره 21 1380 مقاله کامل
31 سازوكار سياست استراتژيك تجاري براي توسعه صادرات صنعتي ايران اكبر كميجاني، حسن ميرجليلي پژوهشنامه بازرگاني، شماره 20 1380 مقاله کامل
32 بررسي عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزي (مروري بر ادبيات) اكبر كميجاني، سيد هادي عربي فصلنامه مفيد، شماره 27 1380 مقاله کامل
33 بررسي اثر فعاليت‌هاي R&D داخلي و خارجي (از طريق تجارت خارجي) بر بهره‌وري كل عوامل توليد اكبر كميجاني، ابوالفضل شاه‌آبادي پژوهشنامه بازرگاني، شماره 18 1380 مقاله کامل
34 ارزيابي ارتباط بين سياستهاي كشاورزي و نرخ ارز، بررسي علل پايين بودن كارايي در توليدات منتخب كشاورزي اكبر كميجاني، آقايان نوري، مقدسي، گيلانپور فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني 1380 مقاله کامل
35 مباني نظري ماليات بر ارزش افزوده و مزاياي آن در راستاي اصلاح نظام مالياتي اكبر كميجاني، اله محمد آقايي فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، پژوهشكده امور اقتصادي، شماره 2 1380 مقاله کامل
36 جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر كشاورزي ايران (مطالعه موردي گندم و پسته) اكبر كميجاني، كيومرث نوري مجله علمي و پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 46 1379 مقاله کامل
37 تبيين مباني نظري و تجربي فرآيند تعديل تورم براساس مدل *P اكبر كميجاني، فيروزه عزيزي نشريه علمي- پژوهشي، مدرس علوم انساني، شماره 14 1379 مقاله کامل
38 بررسي تأثير شوك‌هاي عرضه پول در تابع تقاضاي پول كوتاه مدت اكبر كميجاني، پيمان قرباني مجله روند، شماره 28 و 29 1379 مقاله کامل
39 هدفگذاري نرخ واقعي ارز و ثبات اقتصادي- مورد ايران- اكبر كميجاني، محسن ابراهيمي مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 56 1379 مقاله کامل
40 برآورد و شبيه‌سازي تابع تقاضاي نيروي كار در ايران اكبر كميجاني، صمد كريمي مجله علمي و پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 47 1379 مقاله کامل
41 ارزيابي اثرات كلان سياست خصوصي‌سازي بر وضعيت مالي دولت و شركت‌هاي دولتي در ايران اكبر كميجاني، محمدرحيم احمدوند مجله علمي- پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 43 1378 مقاله کامل
42 ماليات بر ارزش افزوده، تجربه عملي آن در برخي از كشورها و برآورد ميزان ماليات بر ارزش افزوده در ايران براي سال 1372 اكبر كميجاني، محمد آقائي مجله علمي پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 40 1378 مقاله کامل
43 درآمدي بر جايگاه قرض‌الحسنه دراسلام و اثرات اقتصادي آن اكبر كميجاني، علي اصغر هادوي‌نيا فصلنامه دانشگاه مفيد، نامه مفيد، سال چهارم، شماره دوم 1377 مقاله کامل
44 ارزيابي عملكرد سياست خصوصي‌سازي از طريق شاخص‌هاي مالي/ عملياتي شركت‌هاي واگذار شده اكبر كميجاني، مهري رحيمي‌فر مجله علمي پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 36 1377 مقاله کامل
45 مروري بر مباني نظري و رهيافت‌هاي خصوصي‌سازي در چند كشور اكبر كميجاني، محمدرحيم احمدوند مجله مجلس و پژوهش، شماره 24، سال پنجم 1377 مقاله کامل
46 ارزيابي عملكرد واگذاري سهام در سازمان‌هاي عمده واگذار كننده اكبر كميجاني، محمدرحيم احمدوند مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 53 1377 مقاله کامل
47 مباني نظري شكل‌گيري شركت‌هاي دولتي و علل طرح خصوصي‌سازي در كشور (اهداف، فرايند قانوني) اكبر كميجاني، حسن خوشپور نشريه علمي- ترويجي پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال 5، شماره 1 1376 مقاله کامل
48 پيشنهاد تشكيل نهاد مستقل نظارت بر امر واگذاري در راستاي اجراي سياست خصوصي‌سازي اكبر كميجاني، حسن خوشپور مجله اقتصادي، شماره 1، سال دوازدهم، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي 1376 مقاله کامل
49 سنجش حق‌الضرب پول با استفاده از تخمين تابع تقاضاي پول در اقتصاد ايران اكبر كميجاني، علي‌اصغر اسماعيل‌نيا مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 50 1376 مقاله کامل
50 تحليلي پيرامون مباني نظري، تجربه برخي كشورها در امر خصوصي‌سازي و نگاهي به عملكرد آن در ايران اكبر كميجاني، محمدرحيم احمدوند مجله علمي و پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 31 1375 مقاله کامل
51 نگاهي اجمالي به شكل‌گيري سازمان تجارت جهاني و تحليلي از جنبه‌هاي حقوقي و اقتصادي ناشي از الحاق ايران به WTO اكبر كميجاني نشريه علمي- ترويجي، پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال چهارم، شماره 1 (شماره پياپي 6) 1375 مقاله کامل
52 مكانيزم اثرگذاري سياست پولي در قالب الگوي اقتصاد باز- مورد ايران- نش اكبر كميجاني نشريه علمي، ترويجي، پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، شماره 1 و 2 1374 مقاله کامل
53 ملاحظاتي پيرامون انتخاب نظام ارزي مناسب براي ايران اكبر كميجاني نشريه علمي، ترويجي، پژوهشها و سياستهاي اقتصادي،سال دوم، شماره 2 1373 مقاله کامل
54 فرار سرمايه، علل و آثار اقتصادي آن(با نگاهي به ايران اكبر كميجاني مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شماره 4 1373 چکیده مقاله
55 تحليلي از بازار بورس اوراق بهادار و كاربرد آن در فرآيند خصوصي‌سازي (مورد ايران) اكبر كميجاني، خانم مهري رحيمي‌فر مجله علمي و پژوهشي اقتصاد مديريت، شماره 18 1372 مقاله کامل
56 تحليلي بر آثار اقتصادي ناشي از كمترل بارز ارز و ملاحظات موثر در انتخاب نظام ارزي مناسب اكبر كميجاني مجله پژوهش‌ها و سياستهاي اقتصادي، نشريه علمي، ترويجي، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي، سال اول، شماره 1 1372 مقاله کامل
57 سوابق و شيوه كنترل نرخ ارز در ايران اكبر كميجاني، دكتر توتونچيان مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شماره 5 1372 چکیده مقاله
58 عملكرد برنامه اول، نگاهي به شاخص‌هاي كلان اكبر كميجاني فصلنامه "مجلس و پژوهش"، نشريه پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي شماره دوم، سال اول 1372 مقاله کامل
59 بررسي تئوريك R&D در مدل‌هاي رشد و تحليل مقايسه‌اي از هزينه R&D در كشورهاي مختلف اكبر كميجاني، محمد مهدي عسگري مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 45 1371 مقاله کامل
60 سنجش درجه جانشيني ميان پول و شبه پول در اقتصاد ايران اكبر كميجاني، آقاي رافيك نظريان مجله علمي و پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره‌هاي 10 و 11 1370 مقاله کامل
61 تشكيلات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و عملكرد آنها در سيستم پولي ايران اكبر كميجاني، علي عسگري مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 44، 1370 چکیده مقاله
62 تحليلي بر تركيب مالياتها و برآورد ظرفيت مالياتي ايران اكبر كميجاني، خانم فهيم يحيايي مجله علمي و پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 8 و 9 1370 مقاله کامل
63 ريشه‌هاي كلاسيكي و نئوكلاسيكي تئوري تعرفه بهينه اكبر كميجاني مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 42، 1369 چکیده مقاله
64 تحليلي از سير تحول و پيامدهاي سياستگذاري منحني فيليپس اكبر كميجاني مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 41، ترجمه 1368 چکیده مقاله
65 آيا بانك مركزي مي‌تواند بر ارزش واقعي پول خويش اثر بگذارد؟ اكبر كميجاني مجله علمي و پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره 3 1368 چکیده مقاله
66 نمودار اساسي نظريه پردازان تجارت: منشاء و گسترش اوليه آن اكبر كميجاني مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 40، ترجمه 1367 چکیده مقاله
:: ::

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb