فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- ثبت نام و اشتراک
فرم اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  راهنمای اشتراک مجله برنامه ریزی و بودجه “

  لطفاً در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه، برگ اشتراک را تکمیل نمایید و پس از واریز حق اشتراک سالانه به مبلغ 200000 ریال به شماره حساب  4001004603000467 و شبا 480100004001004603000467 IR بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، فرم اشتراک را همراه با اصل فیش بانکی به نشانی: تهران ـ میدان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره ۶ - طبقه پنجم -دفتر نشریات تخصصی موسسه ارسال فرمایید.

  ( لطفاً یک نسخه از تصویر رسید بانکی را تا هنگام دریافت فصلنامه نزد خود نگه دارید)

  برگ اشتراک مجله برنامه ریزی و بودجه

  شخصی : نام: ....................................... نام خانوادگی: ..........................................................................

  میزان تحصیلات: .....................................................رشته تحصیلی:.......................................................

  اداری : نام دستگاه درخواست کننده: .................................................. قسمت/ واحد:...........................

  شماره فیش بانکی/ حواله بانکی: ............................................تاریخ:...............................

  مبلغ واریزی: .................................................... ریال

  نشانی برای تحویل فصلنامه: .استان............................. شهر/ شهرستان.................................................

  خیابان....................................... کوچه............................................ پلاک.................. طبقه .....................

  کدپستی: .................................... صندوق پستی: ........................................

  شماره تماس:...................................پست الکترونیک: .......................................................

  شماره اشتراک ( درصورت مشترک بودن): ...................................

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.53.15.fa
برگشت به اصل مطلب