فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- همکاران نشریه
همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگردان چکیده های فارسی به انگلیسی: علی رستمیان
ویراستار ادبی: دکتر امیرافشین فتاحی
صفحه آرایی نسخه الکترونیک و امور وب سایت: ناهید جبلی
امور مشترکین: رضا اسدی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.73.37.fa
برگشت به اصل مطلب