فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- همکاران نشریه
همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

- برگردان چکیده ها به انگلیسی: علی رستمیان

- ویراستار ادبی: سید حسین چابک

- صفحه آرایی نسخه الکترونیک: میترا اولیایی

- امور وب سایت نشریه: ناهید جبلی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.73.37.fa
برگشت به اصل مطلب