فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- اهداف و چشم انداز
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
         نشریه علمی فصلنامه "برنامه‌ریزی و بودجه" به منظور خلق دانش در زمینه اقتصاد و کمک به ارتقای دانش دانشگاهیان، پژوهشگران و مدیران با استفاده از یافته‌های پژوهشی و تجارب صاحب‌نظران گرایش‌های مختلف اقتصاد انتشار می یابد.

اهداف نشریه:
   
      •   تقویت جایگاه دانش رشته‌های اقتصاد در هرم حاکمیت شایسته
       کمک به تولید دانش بومی در رشته‌های مختلف اقتصاد
      
 ایجاد بستری مناسب برای نظریه‌پردازی با رویکرد مرجعیت علمی
     
 شکل‌دهی گفتمان بین اندیشمندان و کارگزاران کشور
     
 ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و بین‌المللی
     
 ایجاد زمینه برای آینده اندیشی توسعه کشور و توجه ویژه به موضوعات سیاستگذاری
         حوزه­‌های اصلی مطالعاتی نشریه به شرح زیر است:

           اقتصاد سنجی
اقتصاد خرد
اقتصادمقداری
اقتصاد بین الملل
اقتصاد مالی
توسعه اقتصادی
اقتصاد  بخش عمومی
نظریه بازی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 
اقتصاد نیروی کار و جمعیت
روش شناسی و تاریخ
اندیشه های اقتصادی
اقتصاد مسکن، حمل و نقل
برنامه ریزی و بودجه

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب