فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ازکلیه‌ استادان و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های علمی خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال می‌دارند تقاضا می‌شود، ابتدا فایل فرمت تدوین مقاله را از لینک زیر دریافت نموده و مقاله را به طور دقیق بر اساس این فرمت تنظیم و ارسال نمایید.
 

 فرمت ارسال مقاله

شرایط پذیرش مقالات
 این نشریه مقاله‌هایی را در فرآیند داوری قرار می‏ دهد که:
ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
در جهت اهداف و در قالب موضوع‌های تعیین ‏شده برای نشریه باشد؛
حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش‌های دست اول نویسنده باشد؛
مقاله‌ها قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛
 

ساختار کلی نشریه
بدنه اصلی مقاله باید شامل چکیده، کلیدواژه، طبقه یندی JEL، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها، نتیجه‌گیری و پیشنهادها و منابع باشد.
شیوه استناد به صورت درون متنی به سبک استناددهی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) باشد.
فهرست منابع نیز به صورت الفبایی، بر اساس سبک انجمن روانشناسان آمریکا در انتهای مقاله به صورت یکسان و مطابق روش زیر تنظیم شده باشد:  
- برای کتاب: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک)، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، محل نشر: نام ناشر.
- برای نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک (سال نشر). عنوان مقاله، احتمالاً نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، نام نشریه (ایتالیک)، دوره ( شماره انتشار)، صفحات.
 (برای آگاهی کامل از شیوه استناددهی به سایت، با نشانی
https://www.landmark.edu/library/citation-guides/apa-citation-style-guide مراجعه فرمایید.)
- رسم الخط، نقطه گذاری و واژه های معادل در زبان فارسی بر مبنای مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی 
http://www.persianacademy.ir است.
- معادل­ه ای فارسی واژگان، اسامی و همچنین اصطلاح ­های خارجی مهم در متن، با اعداد تک از ۱ شماره گذاری و در زیرنویس هر صفحه آورده شود.

- ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شوند.
- تمامی منابع از راه نرم افزار اندنوت یا دیگر نرم افزارهای مشابه رفرنس دهی اشاره شوند.
 

سایر نکته ها
  • هر مقاله از حدود ۲۵ صفحه کاغذ قطع وزیری (۲۳*۱۷) حروف­ نگاری شده تجاوز نکند؛
  • مقاله حاوی چکیده فارسی و انگلیسی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد؛
  • کلید واژه ها (دست‏کم ۵ تا ۷ واژه) پس از چکیده درج شود؛
  • طبقه بندی JEL (الزاما ۳ کد) بعد از کلیدواژه ها درج شود؛
  • متن مقاله ها با نرم افزار word۲۰۱۳ یا word۲۰۱۰ و فونت ۱۱/۵B Nazanin  و واژه‌های انگلیسی با قلم Time New Roman ۱۰ نوشته شود و فایل مقاله از طریق وب سایت نشریه ارسال شود.؛
  • عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها و نمودارها در پایین آنها و شماره جدول‌ها و شکل‌ها و نمودارها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. [مانند: جدول ۲. توزیع فراوانی...] اعداد داخل جداول به فارسی نوشته شود.
  • اعداد و نوشته های داخل جدول حتما باید به صورت فارسی نوشته شود بجای نقطه در اعداد فارسی باید ممیز (/) گذاشته شود.
  • فرمول‌ها چپ‌چین و با شماره مشخص می‌شوند. شماره فرمول‌ها نیز با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود. مانند: (۴) عدد روبروی فرمول باشد.
  • تمام صفحه‌ها از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره‌گذاری ‌شوند. شماره‌گذاری از یک شروع و به ترتیب ادامه ‌یابد.
  • زیر نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی دانشگاهی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، دورنگار و نشانی پست الکترونیکی درج و نویسنده مسؤول مکاتبات مشخص گردد.
- نویسندگان باید از صحت مقالۀ ارسال شده به فصل نامه اطمینان کامل کسب کنند. چرا که تا مراحل اولیه داوری امکان تصحیح مقاله برای آنان وجود ندارد.
- نویسندگان موظف هستند تا تنها اصلاحات مورد نظر داور را به درستی انجام دهند. تغییر در مقاله اعم از اضافه یا کم نمودن هر بخشی از مقاله، که بدون نظر داور انجام شده باشد، تقلب محسوب شده و سریعاً از فرایند فصل نامه حذف خواهد شد و تمام عواقب ناشی از آن بر عهدۀ تک تک نویسندگان خواهد بود.
- نویسندگان موظف هستند فرم های بارگذاری شده بر روی سایت نشریه را تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند (
فرم تعارض و تعهد نویسندگان).

نکته: 
در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد. 

 در صورت انصراف نویسندگان از چاپ مقاله در نشریه این امر حداکثر به مدت دو هفته پس از ارسال مقاله با نامه کتبی انصراف به نام سردبیر و به امضای کلیه نویسندگان قابل اجرا است.
 (فرم انصراف)

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find-1.48.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب