فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - جمال آباد - خیابان شهید مختار عسگری - شماره ۶ - تلفن :۲۲۸۰۱۹۰۰-۹
ایمیل نشریه: infojpbud.ir
nashrdaftargmail.com
نشانی وب سایت موسسه:
  http://www.imps.ac.ir

نشانی وب سایت نشریه برای ارسال مقاله 
   http://www.jpbud.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب