فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- همکاران نشریه
همکاران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

- برگردان چکیده ها به انگلیسی: علی رستمیان

- ویراستار علمی و ادبی: مازیار چابک

- امور وب سایت نشریه: ناهید جبلی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find-1.73.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب