فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- داوران هر سال
داوران سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID-Publons
دکتر صالح قویدل دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر غلامعلی فرجادی بازنشسته دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر مهدی فدایی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر زهرا افشاری استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
دکتر حمیده اصفهانی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر ناصر خیابانی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد
دکتر مسعود الموتی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمود محمودزاده دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
دکتر علیرضا امینی دانشیار گروه اقتصاد نظری و صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر بایزید مردوخی اقتصاددان
دکتر حسین توکلیان استادیار اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی ABG-۱۶۲۴-۲۰۲۱
دکتر حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر سید فرخ مصطفوی استادیار بازنشسته موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر شهریار زروکی استادیار دانشگاه مازندران
دکتر علی متوسلی استادیار اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر محمد حسن زاده دانشیار مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.81.53.fa
برگشت به اصل مطلب