فصلنامه برنامه ریزی و بودجه- داوران هر سال
داوران سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
نام داوران وابستگی سازمانی ID_Publons
دکتر غلامعلی فرجادی عضو هیات علمی بازنشسته موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر مهدی فدایی عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی
دکتر محمد حسینی عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی
دکتر ناصر خیابانی عضو هیات علمی  گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر احمدرضا جلالی نائینی عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی ABG-۸۶۱۲-۲۰۲۱
آقای شهبد صیقلانی دکتری اقتصاد
دکتر ابوالفضل شاه آبادی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر مهرداد سپهوند عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
خانم شلاله صحافی دکتری اقتصاد
دکتر هادی حیدری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر بابک فرهنگ عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی AAA-۷۳۸۳-۲۰۲۲
دکتر علی مزیکی عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
مهندس مهرداد علیمرادی دکتری اقتصاد
دکتر حمیده اصفهانی عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر علی اصغر گهرپور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
دکتر مهرنوش عبداله میلانی عضو هیات علمی  گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
آقای سروش باقری دکتری اقتصاد
آقای سپند بنکدار دکتری اقتصاد
دکتر ریحانه سادات شاهنگیان عضو هیات علمی  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر کوثر یوسفی استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر محمد امین نادریان دکتری اقتصاد
خانم مهدیه زمردی دکتری اقتصاد
دکتر حسین توکلیان عضو هیات علمی  گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ABG-۱۶۲۴-۲۰۲۱
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه برنامه ریزی و بودجه:
http://jpbud.ir/find.php?item=1.81.55.fa
برگشت به اصل مطلب