یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 1 (بهار 3-1401 - شماره پیاپی : 156) - 6 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 4 (زمستان 12-1400 - شماره پیاپی : 155) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 3 (پاییز 9-1400 - شماره پیاپی : 154) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 2 (تابستان 6-1400 - شماره پیاپی : 153) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 1 (بهار 3-1400 - شماره پیاپی : 152) - 6 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 4 (زمستان 12-1399 - شماره پیاپی : 151) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 3 (پاییز 9-1399 - شماره پیاپی : 150) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 2 (تابستان 6-1399 - شماره پیاپی : 149) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 1 (بهار 3-1399 - شماره پیاپی : 148) - 6 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 4 (زمستان 12-1398 - شماره پیاپی : 147) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 3 (پاییز 10-1398 - شماره پیاپی : 146) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 2 (تابستان 6-1398 - شماره پیاپی : 145) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 1 (بهار 3-1398 - شماره پیاپی : 144) - 6 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 4 (زمستان 12-1397 - شماره پیاپی : 143) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 3 (پاییز 9-1397 - شماره پیاپی : 142) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 2 (تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 141) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 (بهار 3-1397 - شماره پیاپی : 140) - 6 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (زمستان 12-1396 - شماره پیاپی : 139) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (پاییز 9-1396 - شماره پیاپی : 138) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 2 (تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 137) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 (بهار 3-1396 - شماره پیاپی : 136) - 6 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 135) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (پاییز 8-1395 - شماره پیاپی : 134) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (تابستان 1-1395 - شماره پیاپی : 133) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (بهار 1-1395 - شماره پیاپی : 132) - 6 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 4 (زمستان 10-1394 - شماره پیاپی : 131) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 (پاییز 7-1394 - شماره پیاپی : 130) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 2 (تابستان 4-1394 - شماره پیاپی : 129) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 (بهار 1-1394 - شماره پیاپی : 128) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (زمستان 7-1393 - شماره پیاپی : 127) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (پاییز 3-1393 - شماره پیاپی : 126) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (تابستان 4-1393 - شماره پیاپی : 125) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (بهار 1-1393 - شماره پیاپی : 124) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (زمستان 10-1392 - شماره پیاپی : 123) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (پاییز 8-1392 - شماره پیاپی : 122) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (تابستان 4-1392 - شماره پیاپی : 121) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (بهار 1-1392 - شماره پیاپی : 120) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (زمستان 10-1391 - شماره پیاپی : 119) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (پاییز 8-1391 - شماره پیاپی : 118) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (تابستان 5-1391 - شماره پیاپی : 117) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (بهار 1-1391 - شماره پیاپی : 116) - 6 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (زمستان 10-1390 - شماره پیاپی : 115) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (پاییز 7-1390 - شماره پیاپی : 114) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (تابستان 4-1390 - شماره پیاپی : 113) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (بهار 3-1390 - شماره پیاپی : 112) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 و 3 (پاييز و زمستان 10-1389 - شماره پیاپی : 111) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (بهار و تابستان 1-1389 - شماره پیاپی : 110) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (پاييز و زمستان 9-1388 - شماره پیاپی : 109) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار و تابستان 10-1388 - شماره پیاپی : 108) - 6 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (پاييز و زمستان 1387 2-1387 - شماره پیاپی : 107) - 7 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (بهار و تابستان 1387 11-1386 - شماره پیاپی : 106) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (پاييز و زمستان 4-1386 - شماره پیاپی : 105) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1386 - شماره پیاپی : 104) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (خرداد و تير 4-1386 - شماره پیاپی : 103) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1386 - شماره پیاپی : 102) - 3 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1385 - شماره پیاپی : 101) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 5 (آذر و دي 9-1385 - شماره پیاپی : 100) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (مهر و آبان 7-1385 - شماره پیاپی : 99) - 2 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1385 - شماره پیاپی : 98) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (خرداد و تير 3-1385 - شماره پیاپی : 97) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1385 - شماره پیاپی : 96) - 3 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1384 - شماره پیاپی : 95) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 5 (آذر و دي 8-1384 - شماره پیاپی : 94) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مهر و آبان 4-1384 - شماره پیاپی : 93) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1384 - شماره پیاپی : 92) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (خرداد و تير 3-1384 - شماره پیاپی : 91) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1384 - شماره پیاپی : 90) - 3 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1383 - شماره پیاپی : 89) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 5 (آذر و دي 9-1383 - شماره پیاپی : 88) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (مهر و آبان 7-1383 - شماره پیاپی : 87) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1383 - شماره پیاپی : 86) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (خرداد و تير 3-1383 - شماره پیاپی : 85) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1383 - شماره پیاپی : 84) - 3 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (دي و بهمن 4-1382 - شماره پیاپی : 83) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (آبان و آذر 8-1382 - شماره پیاپی : 82) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (شهريور و مهر 6-1382 - شماره پیاپی : 81) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (تير و مرداد 4-1382 - شماره پیاپی : 80) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 7 (ارديبهشت و خرداد 2-1382 - شماره پیاپی : 79) - 3 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 5 (دي و بهمن 10-1381 - شماره پیاپی : 77) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (شهريور و مهر 6-1381 - شماره پیاپی : 75) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (تير و مرداد 4-1381 - شماره پیاپی : 74) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (ارديبهشت و خرداد 2-1381 - شماره پیاپی : 73) - 3 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 11 و 12 (اسفند و فروردين 12-1380 - شماره پیاپی : 71) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 9 و 10 (دي و بهمن 10-1380 - شماره پیاپی : 69) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 7 و 8 (آبان و آذر 8-1380 - شماره پیاپی : 67) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 5 و 6 (شهريور و مهر 6-1380 - شماره پیاپی : 65) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (مرداد 5-1380 - شماره پیاپی : 64) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 و 3 (خرداد و تير 3-1380 - شماره پیاپی : 62) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 12 و 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1380 - شماره پیاپی : 60) - 4 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 10 و 11 (بهمن و اسفند 11-1379 - شماره پیاپی : 58) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 8 و 9 (آذر و دي 9-1379 - شماره پیاپی : 56) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 6 و 7 (مهر و آبان 7-1379 - شماره پیاپی : 54) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 و 5 (مرداد و شهريور 5-1379 - شماره پیاپی : 52) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (تير 4-1379 - شماره پیاپی : 51) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 و 2 (ارديبهشت و خرداد 2-1379 - شماره پیاپی : 49) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 12 (فروردين 1-1379 - شماره پیاپی : 48) - 4 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 10 و 11 (بهمن و اسفند 11-1378 - شماره پیاپی : 46) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 9 (دي 10-1378 - شماره پیاپی : 45) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 7 و 8 (آبان و آذر 8-1378 - شماره پیاپی : 43) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 6 (مهر 7-1378 - شماره پیاپی : 42) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 و 5 (مرداد و شهريور 5-1378 - شماره پیاپی : 40) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (ارديبهشت 2-1378 - شماره پیاپی : 37) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 12 (فروردين 1-1378 - شماره پیاپی : 36) - 6 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 و 11 (بهمن و اسفند 11-1377 - شماره پیاپی : 34) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 (دي 10-1377 - شماره پیاپی : 33) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 7 و 8 (آبان و آذر 8-1377 - شماره پیاپی : 31) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 6 (مهر 7-1377 - شماره پیاپی : 30) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 و 5 (مرداد 5-1377 - شماره پیاپی : 28) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (تير 4-1377 - شماره پیاپی : 27) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 و 2 (ارديبهشت و خرداد 2-1377 - شماره پیاپی : 25) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 12 (فروردين 1-1377 - شماره پیاپی : 24) - 4 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 10 و 11 (بهمن 11-1376 - شماره پیاپی : 22) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 9 (دي 10-1376 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 7 (آبان 8-1376 - شماره پیاپی : 19) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (مهر 7-1376 - شماره پیاپی : 18) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (مرداد 5-1376 - شماره پیاپی : 16) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (تير 4-1376 - شماره پیاپی : 15) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 و 2 (ارديبهشت و خرداد 2-1376 - شماره پیاپی : 13) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 12 (فروردين 1-1376 - شماره پیاپی : 12) - 6 مقاله

سال 1375
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 11 (اسفند 12-1375 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 10 (بهمن 11-1375 - شماره پیاپی : 10) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 9 (دي 10-1375 - شماره پیاپی : 9) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 8 (آذر 9-1375 - شماره پیاپی : 8) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 7 (آبان 8-1375 - شماره پیاپی : 7) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 6 (مهر 7-1375 - شماره پیاپی : 6) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 5 (شهريور 6-1375 - شماره پیاپی : 5) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (مرداد 5-1375 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (تير 4-1375 - شماره پیاپی : 3) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (خرداد 3-1375 - شماره پیاپی : 2) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (ارديبهشت 2-1375 - شماره پیاپی : 1) - 6 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb