یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.Export Journal XML پاییز - - 6 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 2 (تابستان 6-1397 - شماره پیاپی : 141) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 (بهار 3-1397 - شماره پیاپی : 140) - 6 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (زمستان 12-1396 - شماره پیاپی : 139) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (پاییز 9-1396 - شماره پیاپی : 138) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 2 (تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 137) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 (بهار 3-1396 - شماره پیاپی : 136) - 6 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 135) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (پاییز 8-1395 - شماره پیاپی : 134) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (تابستان 1-1395 - شماره پیاپی : 133) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (بهار 1-1395 - شماره پیاپی : 132) - 6 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 4 (زمستان 10-1394 - شماره پیاپی : 131) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 (پاییز 7-1394 - شماره پیاپی : 130) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 2 (تابستان 4-1394 - شماره پیاپی : 129) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 (بهار 1-1394 - شماره پیاپی : 128) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (زمستان 7-1393 - شماره پیاپی : 127) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (پاییز 3-1393 - شماره پیاپی : 126) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (تابستان 4-1393 - شماره پیاپی : 125) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (بهار 1-1393 - شماره پیاپی : 124) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (زمستان 10-1392 - شماره پیاپی : 123) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (پاییز 8-1392 - شماره پیاپی : 122) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (تابستان 4-1392 - شماره پیاپی : 121) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (بهار 1-1392 - شماره پیاپی : 120) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (زمستان 10-1391 - شماره پیاپی : 119) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (پاییز 8-1391 - شماره پیاپی : 118) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (تابستان 5-1391 - شماره پیاپی : 117) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (بهار 1-1391 - شماره پیاپی : 116) - 6 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (زمستان 10-1390 - شماره پیاپی : 115) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (پاییز 7-1390 - شماره پیاپی : 114) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (تابستان 4-1390 - شماره پیاپی : 113) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (بهار 12-1390 - شماره پیاپی : 112) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 و 3 (پاييز و زمستان 10-1389 - شماره پیاپی : 111) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (بهار و تابستان 1-1389 - شماره پیاپی : 110) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (پاييز و زمستان 9-1388 - شماره پیاپی : 109) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار و تابستان 10-1388 - شماره پیاپی : 108) - 6 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (پاييز و زمستان 1387 2-1387 - شماره پیاپی : 107) - 7 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (بهار و تابستان 1387 11-1386 - شماره پیاپی : 106) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (پاييز و زمستان 4-1386 - شماره پیاپی : 105) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1386 - شماره پیاپی : 104) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (خرداد و تير 4-1386 - شماره پیاپی : 103) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1386 - شماره پیاپی : 102) - 3 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1385 - شماره پیاپی : 101) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 5 (آذر و دي 9-1385 - شماره پیاپی : 100) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (مهر و آبان 7-1385 - شماره پیاپی : 99) - 2 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1385 - شماره پیاپی : 98) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (خرداد و تير 3-1385 - شماره پیاپی : 97) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1385 - شماره پیاپی : 96) - 3 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1384 - شماره پیاپی : 95) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 5 (آذر و دي 8-1384 - شماره پیاپی : 94) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مهر و آبان 4-1384 - شماره پیاپی : 93) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1384 - شماره پیاپی : 92) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (خرداد و تير 3-1384 - شماره پیاپی : 91) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1384 - شماره پیاپی : 90) - 3 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1383 - شماره پیاپی : 89) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 5 (آذر و دي 9-1383 - شماره پیاپی : 88) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (مهر و آبان 7-1383 - شماره پیاپی : 87) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (مرداد و شهريور 4-1383 - شماره پیاپی : 86) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (خرداد و تير 3-1383 - شماره پیاپی : 85) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (فروردين و ارديبشهت 1-1383 - شماره پیاپی : 84) - 3 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (دي و بهمن 4-1382 - شماره پیاپی : 83) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (آبان و آذر 8-1382 - شماره پیاپی : 82) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (شهريور و مهر 6-1382 - شماره پیاپی : 81) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 7 (ارديبهشت و خرداد 2-1382 - شماره پیاپی : 79) - 3 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 5 (دي و بهمن 10-1381 - شماره پیاپی : 77) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (شهريور و مهر 6-1381 - شماره پیاپی : 75) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (تير و مرداد 4-1381 - شماره پیاپی : 74) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (ارديبهشت و خرداد 2-1381 - شماره پیاپی : 73) - 3 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 10 و 11 (بهمن و اسفند 11-1379 - شماره پیاپی : 58) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 و 5 (مرداد و شهريور 5-1379 - شماره پیاپی : 52) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 و 2 (ارديبهشت و خرداد 2-1379 - شماره پیاپی : 49) - 5 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 و 11 (بهمن و اسفند 11-1377 - شماره پیاپی : 34) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | The Journal of Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb