دوره 28، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   دوره28 شماره 1 صفحات 122-97 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nobahar E, Panahi H, Mehri Z. (2023). Investigating the Relationship between Income Inequality, Urbanization, and Economic Growth in Provinces of Iran. JPBUD. 28(1), 97-122. doi:10.61186/jpbud.28.1.97
URL: http://jpbud.ir/article-1-2119-fa.html
نوبهار الهام، پناهی حسین، مهری زهرا. بررسی رابطه بین نابرابری درآمد، شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (1) :122-97 10.61186/jpbud.28.1.97

URL: http://jpbud.ir/article-1-2119-fa.html


1- گروه، اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران. ، enobahar@tabrizu.ac.ir
2- گروه، اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران.
3- دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران.
چکیده:   (1265 مشاهده)
یکی از مهم ­ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص ­های توزیع درآمد در استان­ های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان­ های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان­ دهندۀ وجود رابطه علّیت یک ­طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان ­های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می­ دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ­ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان ­های کشور هستند.
متن کامل [PDF 5742 kb]   (561 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد
دریافت: 1401/4/6 | پذیرش: 1402/3/10 | انتشار الکترونیک: 1402/3/27

فهرست منابع
1. Abrishami, H., Barkhordari, S., & Ghobashi, A. G. (2018). Investing of Dynamic Effect of Immigration from Rural to Urban on Income Inequality: Case Study of Rural Regions in Iran. Journal of Econometric Modelling, 3(3), 39-62. [In Farsi] [https://jem.semnan.ac.ir/article_3835.html]
2. Ahmadi Shadmehri, M., Ghaed, E., & Moradi, M. (2019). The Influencing Factors of Income Inequality in Iran with Emphasis on the Role of Migration and Urbanization. Population Policy Research, 5(1), 127-147. [In Farsi] [https://ppr.nipr.ac.ir/article_108264.html?lang=en]
3. Ali, I. M. A. (2023). Income Inequality, Economic Growth, and Structural Changes in Egypt: New Insights from Quantile Cointegration Approach. Economic Change and Restructuring, 56(1), 379-407. [DOI:10.1007/s10644-022-09429-w]
4. Anselin, L., Gallo, J. L., & Jayet, H. (2008). Spatial Panel Econometrics. In The Econometrics of Panel Data: Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice (pp. 625-660): Springer. [DOI:10.1007/978-3-540-75892-1_19]
5. Calì, M. (2008). Urbanisation, Inequality and Economic Growth: Evidence from Indian States and Towns. Background Note for the World Development Report, London: Overseas Development Institute.
6. Dahmardeh, N., Safdari, M., & Shahiki Tash, M. (2010). The Effect of Macroeconomic Indices on Income Distribution in Iran. Iranian Journal of Trade Studies, 14(54), 25-55. [In Farsi] [https://pajooheshnameh.itsr.ir/article_13724.html?lang=en]
7. Dehghani, A., Hosseini, S. M. H., Fattahy, M., & Hekmatifarid, S. (2017). The Impact of Economic Growth on Iranian Income Distribution,(Nonlinear LSTAR Approach). Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(21), 213-236. [In Farsi]
8. Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460. [DOI:10.1016/j.econmod.2012.02.014]
9. Elhorst, J. P. (2014). Spatial Econometrics: From Cross-Sectional Data to Spatial Panels (Vol. 479): Springer. [DOI:10.1007/978-3-642-40340-8]
10. Ha, N. M., Le, N. D., & Trung-Kien, P. (2019). The Impact of Urbanization on Income Inequality: A Study in Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 12(3), 146. [DOI:10.3390/jrfm12030146]
11. Harris, J., & Todaro, M. (1970). Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis, American Economic Review, 60(1), 126-142.
12. Heidari, H., & Hassanzadeh, A. (2017). Investigating the Relationship between Income Inequality and Economic Growth in Iran. Social Welfare, 16(63), 89-125. [In Farsi] [http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2720-fa.html]
13. Kaldor, N. (1957). A Model of Economic Growth. The Economic Journal, 67(268), 591-624. [DOI:10.2307/2227704]
14. Kanbur, R., & Zhuang, J. (2013). Urbanization and Inequality in Asia. Asian Development Review, 30(1), 131-147. [DOI:10.1162/ADEV_a_00006]
15. Kar, M., Nazlıoğlu, Ş., & Ağır, H. (2011). Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis. Economic Modelling, 28(1-2), 685-693. [DOI:10.1016/j.econmod.2010.05.015]
16. Kazerooni, A., Asgharpur, H., & Tayyebi, S. (2020). The Impact of Slow Economic Growth on Inequality of Income Distribution with Emphasis on Thomas Piketty's Hypothesis. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 20(1), 50-23. [In Farsi] [http://ecor.modares.ac.ir/article-18-21565-fa.html]
17. Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28.
18. Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School, 22(2), 139-191. [DOI:10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x]
19. Lopez, L., & Weber, S. (2017). Testing for Granger Causality in Panel Data. The Stata Journal, 17(4), 972-984. [DOI:10.1177/1536867X1801700412]
20. Mehregan, N., & Zamani-Shabkhaneh, S. (2013). The Impact of Urbanization on Income Distribution with Emphasis on the Kuznets' Theory. Planning and Budgeting, 18(3), 3-19. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1068-fa.html]
21. Mehregan, N., Musai, M., & Keihani Hekmat, R. (2008). The Economic Growth and Income Distribution in Iran. Social Welfare, 7(28), 57-87. [In Farsi] [http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2030-fa.html]
22. Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012. [DOI:10.1111/j.1468-0262.2006.00692.x]
23. Qin, Y., & Zhou, Y. (2009). Urbanization and Income Inequality of China's Total Residents: The Test of Kuznets's Inverted-U Hypothesis. Journal of Business and Policy Research, 4(1), 99-110.
24. Rauch, J. E. (1991). Economic Development, Urban Underemployment, and Income Inequality: National Bureau of Economic Research Cambridge. [DOI:10.3386/w3758]
25. Ros, J. (2001). Development Theory and the Economics of Growth: University of Michigan Press.
26. Samadi, A.-H. (2002). Pinpointing the Most Pivotal Factors of Income Distribution Inequality Increase in Iran's Rural & Urban Areas: Gini Coefficient Analysis (1991 & 1996). Planning and Budgeting, 7(2), 33-52. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-235-fa.html]
27. Schaffar, A. (2008). Regional Income Inequality and Urbanisation Trends in China: 1978-2005. Région et Développement, 28(1), 87-110.
28. Sen Gupta, A. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries. IMF Working Papers. [DOI:10.2139/ssrn.1007933]
29. Seyed Nourani, M., & Raji Asadabadi, M. (2020). The Effect of Urbanization on Income Inequality in Iran. Iranian Journal of Official Statistics Studies, 30(2), 340-359. [In Farsi] [http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-346-fa.html]
30. Shahabadi, A., & Sarygol, S. (2013). Comparative Study of the Effect of Innovation on Income Inequality. Roshd -e- Fanavari, 35(9), 1-10. [In Farsi] [http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/20050]
31. Shakibaee, A. R., Ahmadi Nejad, M. R., Kamaladdini, Z., & Taleghani, F. (2015). The Impact of Urbanization and Its Overflows on Income Distribution of Iran Provinces Using Spatial Econometrics Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 1-26. [In Farsi]
32. Vega, S. H., & Elhorst, J. P. (2013). On Spatial Econometric Models, Spillover Effects, and W. Paper Presented at the 53rd ERSA Congress.
33. Wu, D., & Rao, P. (2017). Urbanization and Income Inequality in China: An Empirical Investigation at Provincial Level. Social Indicators Research, 131(1), 189-214. [DOI:10.1007/s11205-016-1229-1]
34. عسگري، علي، و اکبري، نعمت‏ اله (1380). روش شناسي اقتصادسنجي فضايي؛ تئوري و کاربرد. نشریه دانشگاه اصفهان، 12(1 و 2)، 122-93.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb