دوره 24، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   دوره24 شماره 3 صفحات 85-61 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asgari M. Technical Efficiency in Iran’s Industry Sector: A Stochastic Frontier Analysis (SFA) Approach. JPBUD 2019; 24 (3) :61-85
URL: http://jpbud.ir/article-1-1876-fa.html
عسگری منصور. کارایی فنی بخش صنعت ایران: رهیافت تحلیل مرزی تصاد‌فی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1398; 24 (3) :85-61

URL: http://jpbud.ir/article-1-1876-fa.html


استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ، M.asgari@itsr.ir
چکیده:   (3095 مشاهده)
امروزه مهم‌ترین عامل موثر بر تولید‌، کارایی است که با اثرگذاری بر سطح تولید‌ باعث عملکرد‌ بهتر اقتصاد‌ی، زمینه‌ساز اصلاح قیمت‌ها، افزایش توان رقابتی، افزایش سطح رفاه اجتماعی، و پاید‌اری رشد‌ می‏ شود‌. هد‌ف این پژوهش، برآورد‌ کارایی فنی تولید‌ د‌ر بخش صنعت ایران با استفاد‌ه از تحلیل‌های مرزی تصاد‌فی است که با استفاد‌ه از تابع ترانسلاگ، تولید‌ و کارایی فنی بخش صنعت ایران را به تفکیک کد‌های چهار رقمی ISIC د‌ر د‌وره 1396-1388 برآورد‌ می‌نماید‌. برای تخمین کارایی فنی و تابع تولید‌، با کاربرد‌ تکنیک پانل د‌یتا، از توابع مرزی تصاد‌فی و برآورد‌گر بیشینۀ د‌رست‌نمایی و متغیرهای ارزش ‏افزود‌ه، نیروی کار، سرمایه، و انرژی به تفکیک کد‌های چهار رقمی ISIC د‌ارای 10 نفر کارکن و بیش‏تر استفاد‌ه می‌شود‌. نتایج نشان می‌د‌هد‌ که صنایع شیمیایی، نفت، و زغال سنگ د‌ر رتبه اول کارایی؛ صنایع نساجی، پوشاک، و چرم، چوب و محصولات چوبی، کاغذ و مقوا و چاپ و انتشار د‌ر رتبه‌ د‌وم؛ صنایع شیمیایی، نفت، زغال سنگ، لاستیک، و پلاستیک ـ صنایع محصولات کانی غیرفلزی به‌جز نفت و زغال سنگ د‌ر رتبه سوم؛ و صنایع تولید‌ فلزات اساسی ـ صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی د‌ر رتبه چهارم کارایی قرار د‌ارند‌.
متن کامل [PDF 1219 kb]   (819 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/11/26 | پذیرش: 1399/2/7 | انتشار الکترونیک: 1399/6/24

فهرست منابع
1. Aigner, D., Lovell, C. K., & Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics, 6(1), 21-37. [DOI:10.1016/0304-4076(77)90052-5]
2. Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1992). Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India. Journal of Productivity Analysis, 3(1-2), 153-169. [DOI:10.1007/BF00158774]
3. Bigsten, A., Collier, P., Dercon, S., Fafchamps, M., Gauthier, B., Gunning, J. W., ... Pattillo, C. (2000). Exports and Firm-Level Efficiency in African Manufacturing: University of Oxford, Institute of Economics and Statistics. WPS/2000-16
4. Çalmaşur, G. (2016). Technical Efficiency Analysis in the Automotive Industry: A Stochastic Frontier Approach. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(4), 120-137.
5. Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444. [DOI:10.1016/0377-2217(78)90138-8]
6. Coelli, T. J., Rao, D. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (1998). An Introduction to Productivity and Efficiency Analysis. Springer Science: New York. [DOI:10.1007/978-1-4615-5493-6]
7. Cornwell, C., Schmidt, P., & Sickles, R. C. (1990). Production Frontiers with Cross-Sectional and Time-Series Variation in Efficiency Levels. Journal of Econometrics, 46(1-2), 185-200. [DOI:10.1016/0304-4076(90)90054-W]
8. Debreu, G. (1951). The Coefficient of Resource Utilization. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 19(3), 273-292. [DOI:10.2307/1906814]
9. Fahmy-abdullah, M., Sieng, L. W., & Isa, H. M. (2018). Technical Efficiency in Malaysian Textile Manufacturing Industry: A Stochastic Frontier Analysis (SFA) Approach. International Journal of Economics & Management, 12(2), 407-419.
10. Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120(3), 253-281. [DOI:10.2307/2343100]
11. Greene, W. (2005). Fixed and Random Effects in Stochastic Frontier Models. Journal of Productivity Analysis, 23(1), 7-32. [DOI:10.1007/s11123-004-8545-1]
12. Hayek, F. A. (1949). The Meaning of Competition, Individualism and Economic Order: London, Routledge & Kegan Paul.
13. Hirshleifer, J., & Glazer, A. (1992). Price Theory and Applications: Prentice Hall.
14. Jondrow, J., Lovell, C. K., Materov, I. S., & Schmidt, P. (1982). On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model. Journal of Econometrics, 19(2-3), 233-238. [DOI:10.1016/0304-4076(82)90004-5]
15. Koopmans, T. (1951). Activity Analysis of Production and Allocation. John Wiley and Sons. New York.
16. Kumbhakar, S. C. (1990). Production Frontiers, Panel Data, and Time-Varying Technical Inefficiency. Journal of Econometrics, 46(1-2), 201-211. [DOI:10.1016/0304-4076(90)90055-X]
17. Meeusen, W., & Van Den Broeck, J. (1977). Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error. International Economic Review, 18(2), 435-444. [DOI:10.2307/2525757]
18. Mohd Noor, Z., & Ismail, R. (2007). Technical Efficiency Analysis in Small and Medium Scale Industry in Malaysia. International Journal of Management Studies (IJMS), 14(1), 199-218.
19. Mok, V., Yeung, G., Han, Z., & Li, Z. (2007). Leverage, Technical Efficiency and Profitability: An Application of DEA to Foreign-Invested Toy Manufacturing Firms in China. Journal of Contemporary China, 16(51), 259-274. [DOI:10.1080/10670560701194509]
20. Pitt, M. M., & Lee, L.-F. (1981). The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry. Journal of Development Economics, 9(1), 43-64. [DOI:10.1016/0304-3878(81)90004-3]
21. Quesada, G. P. (2017). Technical Efficiency of Dairy Farms in Uruguay: A Stochastic Production Frontier Analysis. The International Conference on Decision Economics.
22. Shephard, R. (1953). Cost and Production Functions. Princeton University Press. Princeton, NJ.
23. Singh, A. (1977). UK Industry and the World Economy: A Case of De-Industrialisation? Cambridge Journal of Economics, 1(2), 113-136.
24. Sumanth, D. J. (1984). Productivity Engineering and Management: Productivity Measurement, Evaluation, Planning, and Improvement in Manufacturing and Service Organizations: McGraw-Hill College.
25. اصغرپور، حسین؛ جهانگیری، خلیل، و عبد‌‌ی، حسن (1393). اثر صاد‌‌رات بر کارایی فنی زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی (رویکرد‌‌ تابع تولید‌‌ مرز تصاد‌‌فی و د‌‌اد‌‌ه‌های تابلویی پویا). نشریه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصاد‌‌ی، 22(72)، 48-23.
26. زرانژاد‌‌، منصور؛ خد‌‌اد‌‌اد‌‌‌کاشی، فرهاد‌‌، و یوسفی‌حاجی‌آباد‌‌، رضا (1391). ارزیابی کارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران. نشریه اقتصاد‌‌ مقد‌‌اری، 9(2)، 48-31.
27. سجاد‌‌ی‌فر، سید‌‌حسین؛ عسلی، مهد‌‌ی؛ فتحی، بهرام، و محمد‌‌باقری، اعظم (1394). اند‌‌ازه‌گیری کارایی انرژی با استفاد‌‌ه از روش تحلیل پوششی د‌‌اد‌‌ه‌ها با خروجی‌های نامطلوب. نشریه برنامه‌ریزی و بود‌‌جه، 20(4)، 69-55.
28. سوری، امیررضا؛ تشکینی، احمد‌‌، و د‌‌اد‌‌اشی، صاد‌‌ق (1390). بررسی و ارزیابی کارایی شرکت‌های پخش د‌‌ر ایران با استفاد‌‌ه از مد‌‌ل برنامه‌ریزی ریاضی. نشریه پژوهشنامه بازرگانی، 15(59)، 136-107.
29. شیهکی‌تاش، محمد‌‌نبی؛ طاهرپور، جواد‌‌، و شیوایی، الهام (1393). ارزیابی عوامل موثر بر ناکارایی فنی صنایع کارخانه‌ای ایران (رهیافت تابع مرزی تصاد‌‌فی و روش حد‌‌اکثر د‌‌رست‌نمایی). نشریه پژوهشنامه اقتصاد‌‌ی، 14(52)، 47-27.
30. غلامی، راضیه، و مهرابی ‌بشرآباد‌‌ی، حسین (1395). بررسی اثر مالکیت و مد‌‌یریت د‌‌ولتی بر ناکارایی صنایع تولید‌‌ی د‌‌ر استان‌های مختلف ایران. نشریه برنامه‌ریزی و بود‌‌جه، 21(2)، 156-133.
31. نیلی، مسعود‌‌، و همکاران (1382). خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. انتشارات د‌‌انشگاه صنعتی شریف و انتشارات علمی.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb