دوره 28، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   دوره28 شماره 1 صفحات 144-123 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahabadi A, Pouran R, Moradi A, Borjalizadeh A. (2023). The Effects of Electoral Cycles on Corruption in Selected Countries. JPBUD. 28(1), 123-144. doi:10.61186/jpbud.28.1.123
URL: http://jpbud.ir/article-1-2039-fa.html
شاه آبادی ابوالفضل، پوران رقیه، مرادی علی، برجعلی زاده علی. تأثیر چرخه های انتخاباتی بر فساد در کشورهای منتخب فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (1) :144-123 10.61186/jpbud.28.1.123

URL: http://jpbud.ir/article-1-2039-fa.html


1- گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. ، a.shahabadi@alzahra.ac.ir
2- گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
3- واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران.
4- گروه مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1243 مشاهده)
آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین ­کننده­ های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده ­های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم ­یافته، تاثیر چرخه ­های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.
متن کامل [PDF 923 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد
دریافت: 1401/5/25 | پذیرش: 1401/12/3 | انتشار الکترونیک: 1402/3/27

فهرست منابع
1. Ades, A., & Di Tella, R. (1999). Rents, Competition, and Corruption. American Economic Review, 89(4), 982-993. [DOI:10.1257/aer.89.4.982]
2. Afridi, F., Dhillon, A., & Solan, E. (2017). Electoral Competition and Corruption: Theory and Evidence from India. Unpublished, March, 8.
3. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. [DOI:10.2307/2297968]
4. Arezki, R., & Brückner, M. (2011). Oil Rents, Corruption, and State Stability: Evidence from Panel Data Regressions. European Economic Review, 55(7), 955-963. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2011.03.004]
5. Arrow, K. J. (1951). Social Choice and Individual Values: Yale University Press.
6. Avis, E., Ferraz, C., & Finan, F. (2018). Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians. Journal of Political Economy, 126(5), 1912-1964. [DOI:10.1086/699209]
7. Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data: John Wiley & Sons Ltd.
8. Braun, M., & Di Tella, R. (2004). Inflation, Inflation Variability, and Corruption. Economics & Politics, 16(1), 77-100. [DOI:10.1111/j.1468-0343.2004.00132.x]
9. Budge, I., Keman, H., & Woldendorp, J. (1993). Political Data 1945-1990. Party Government in 20 Democracies. European Journal of Political Research, 24(1), 1-119.
10. Bulte, E., & Damania, R. (2008). Resources for Sale: Corruption, Democracy and the Natural Resource Curse. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 8(1), 1-30. [DOI:10.2202/1935-1682.1890]
11. Churchill, R. Q., Agbodohu, W., & Arhenful, P. (2013). Determining Factors Affecting Corruption: A Cross Country Analysis. International Journal of Economics, Business and Finance, 1(10), 275-285.
12. Eicher, T., García-Peñalosa, C., & Van Ypersele, T. (2009). Education, Corruption, and the Distribution of Income. Journal of Economic Growth, 14(1), 205-231. [DOI:10.1007/s10887-009-9043-0]
13. Feizpour, M. A., & Ramezani, F. (2018). Government Size and Corruption Perception: Some Lessons for Iran from Worldwide Experiences. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 5(20), 97-128. [In Farsi] [http://qjfep.ir/article-1-538-fa.html]
14. Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local Governments. American Economic Review, 101(4), 1274-1311. [DOI:10.1257/aer.101.4.1274]
15. Franzese Jr, R. J. (2000). Electoral and Partisan Manipulation of Public Debt in Developed Democracies, 1956-90. In Institutions, Politics and Fiscal Policy (pp. 61-83): Springer. [DOI:10.1007/978-1-4615-4555-2_3]
16. Goel, R. K., & Budak, J. (2006). Corruption in Transition Economies: Effects of Government Size, Country Size and Economic Reforms. Journal of Economics and Finance, 30(2), 240-250. [DOI:10.1007/BF02761489]
17. Hibbs, D. A. (1977). Political Parties and Macroeconomic Policy. American Political Science Review, 71(4), 1467-1487. [DOI:10.2307/1961490]
18. Jetter, M., Agudelo, A. M., & Hassan, A. R. (2015). The Effect of Democracy on Corruption: Income is Key. World Development, 74(1), 286-304. [DOI:10.1016/j.worlddev.2015.05.016]
19. Kalenborn, C., & Lessmann, C. (2013). The Impact of Democracy and Press Freedom on Corruption: Conditionality Matters. Journal of Policy Modeling, 35(6), 857-886. [DOI:10.1016/j.jpolmod.2013.02.009]
20. Karimi, S., Gilak Hakim Abadi, M. T., & Nabati, Z. (2018). Financial Corruption and Women Employment in Selected Countries. Women Studies, 8(22), 65-81. [In Farsi] [https://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_2996.html?lang=en]
21. Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2010). A Study on the Relationship between Corruption and Government Size: The Role of Democracy. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 25015.
22. Krause, S., & Méndez, F. (2009). Corruption and Elections: An Empirical Study for a Cross‐Section of Countries. Economics & Politics, 21(2), 179-200. [DOI:10.1111/j.1468-0343.2008.00341.x]
23. Kumara, A. S., & Handapangoda, W. S. (2014). Political Environment a Ground for Public Sector Corruption? Evidence from a Cross-Country Analysis. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 54721.
24. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The Quality of Government. The Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), 222-279. [DOI:10.1093/jleo/15.1.222]
25. Leite, M. C., & Weidmann, J. (1999). Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, Corruption, and Economic Growth: International Monetary Fund, Working Paper, No. 99/85. [DOI:10.5089/9781451850734.001]
26. Lupu, D., & Lazăr, C. G. (2015). Influence of E-Government on the Level of Corruption in Some EU and Non-EU States. Procedia Economics and Finance, 20, 365-371. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)00085-4]
27. Mehregan, N., Sahabi, B., & Mohammadamini, M. (2015). The Impact of Information and Communication Technology Development Index (IDI) on Corruption in Middle-Income Countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(2), 43-60. [In Farsi] [https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4266.html?lang=en]
28. Moradi, E., Rahnama, A., & Heidarian, S. (2018). The Effect of Indicators of Good Governance on Corruption Control (Case Study: Middle East and South East Asia). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(4), 151-182. [In Farsi] [https://jqe.scu.ac.ir/article_13359.html?lang=en]
29. Motefaker Azad, M. A., jameh Shoorani, Z., & Heideri Dad, Z. (2014). The Effect of E-Government on the Reduction of Economic Corruption in Islamic Countries Selected. Economic Modelling, 7(24), 37-51. [In Farsi] [https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_554921.html?lang=en]
30. Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. The Review of Economic Studies, 42(2), 169-190. [DOI:10.2307/2296528]
31. Potrafke, N. (2009). Did Globalization Restrict Partisan Politics? An Empirical Evaluation of Social Expenditures in a Panel of OECD Countries. Public Choice, 140(1), 105-124. [DOI:10.1007/s11127-009-9414-2]
32. Sandholtz, W., & Koetzle, W. (2000). Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade. International Studies Quarterly, 44(1), 31-50. [DOI:10.1111/0020-8833.00147]
33. Shahabadi, A., Moradi, A., & Porkar, O. (2021). The Effects of Electoral Cycles on Government Effectiveness in the Selected Developed and Developing Countries. Planning and Budgeting, 25(4), 95-117. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1946-fa.html]
34. Shahabadi, A., Siyahvashi, S., & Omidi, V. (2017). The Impact of Election Cycles on Inflation in Selected Developing and Developed Countries. Planning and Budgeting, 22(2), 137-156. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1361-fa.html]
35. Taghinejad, O. V., Bahrami, J., & Nasiri, H. (2015). Investigating the Impact of Globalization on the Decrease in Administrative Corruption in MENA Countries. Strategic Studies of Public Policy, 6(19), 237-262. [In Farsi] [https://sspp.iranjournals.ir/article_14301.html?lang=en]
36. Transparency International (2012). Corruption Perceptions Index. [https://www.transparency.org/en/cpi/2012]
37. Warren, M. E. (2004). What Does Corruption Mean in a Democracy? American Journal of Political Science, 48(2), 328-343. [DOI:10.1111/j.0092-5853.2004.00073.x]
38. حسینمردی، هانیه (1390). تاثیر جنسیت بر فساد مالی در کشورهای منتخب. پایان‏ نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.
39. حیدری، حسن؛ جهانگیرزاده، جواد، و سعیدپور، لسیان (1394). تاثیر اندازه دولت و دموکراسی بر فساد در کشورهای عضو اوپک. نشریه مجلس و راهبرد، 22(81)، 211-187.
40. دل‏ انگیزان، سهراب؛ شریفی کریمی، محمد، و خالوندی، زینب (1392). تاثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین‏ کشوری در حوزه آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM). نشریه اقتصاد مالی، 7(24)، 186-161.
41. قاهردوست، علیرضا؛ یزدانی، حمیدرضا، و ناصرزاده، سیدمحمدرضا (1394). بررسی چگونگی تاثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی. نشریه مطالعات منابع انسانی، 5(1)، 108- 85.
42. معین، محمد (1385). فرهنگ فارسی (شش‌جلدی). چاپ دهم، انتشارات امیرکبیر.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb