دوره 27، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   دوره27 شماره 1 صفحات 176-155 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eslami Giski S, Salimifar M, Esifi A. The Effect of Industrial Agglomeration on Pollution Agglomeration: Spatial Econometric Approach. JPBUD 2022; 27 (1) :155-176
URL: http://jpbud.ir/article-1-2077-fa.html
اسلامی گیسکی سکینه، سلیمی فر مصطفی، سیفی احمد. بررسی تاثیر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی: رهیافت اقتصادسنجی فضایی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1401; 27 (1) :176-155

URL: http://jpbud.ir/article-1-2077-fa.html


1- دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
2- دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ، mostafa@um.ac.ir
چکیده:   (867 مشاهده)

توسعه صنعت از یک طرف به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود و از طرف دیگر به دلیل ضرایب آلایندگی بالاتر باعث کاهش کیفیت محیطزیست می‌شود. پس ایجاد ساختاری بهینه از صنعت برای کاهش اثرات جانبی منفی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس این، پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای منتخب منا برای دوره زمانی 2017-2010 و کاربست رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر تراکم صنعتی بر تراکم آلودگی با شاخص آنتروپی می پردازد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که نوعی اثرات فضایی انتشار آلاینده‌ها در میان کشورهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین، تراکم صنعت به دلیل امکان بهره‌برداری از مزایای سرریز دانش و فناوری، و تطابق بین مهارت با مشاغل، باعث کاهش تراکم آلاینده‌ها می‌شود. علاوه بر این، شدت مصرف انرژی باعث افزایش در تراکم آلودگی می‌شود. منحنی کوزنتس نیز در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تراکم آلودگی مبنی بر رابطه غیرخطی بین دو متغیر تایید شده است. در نهایت، باز بودن اقتصاد در کشورهای همجوار به واسطه اثرات سرریز فضایی به کاهش تراکم آلودگی منجر می‌شود.

متن کامل [PDF 924 kb]   (71 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
دریافت: 1400/10/26 | پذیرش: 1401/3/11 | انتشار الکترونیک: 1401/4/15

فهرست منابع
1. Al-Mulali, U., & Ozturk, I. (2015). The Effect of Energy Consumption, Urbanization, Trade Openness, Industrial Output, and the Political Stability on the Environmental Degradation in the MENA (Middle East and North African) Region. Energy, 84(1), 382-389. [DOI:10.1016/j.energy.2015.03.004]
2. Balali, H., Zamani-Dadandeh, O., & Yousofi, A. (2013). The Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution in Oil Sector with Emphasis on Oil Price Volatility: Case Study of Iran. Planning and Budgeting, 18(3), 49-66. [http://jpbud.ir/article-1-1070-fa.html]
3. Campos, C. (2012). The Geographical Concentration of Industries. Office for National Statistics, 20 July.
4. Chen, J., & Hu, C. (2008). The Agglomeration Effect of Industrial Agglomeration-The Theoretical and Empirical Analysis of the Yangtze River Delta Region as an Example. Management World, 6(1), 68-83.
5. Cheng, Z., Li, L., & Liu, J. (2017). Identifying the Spatial Effects and Driving Factors of Urban PM2. 5 Pollution in China. Ecological Indicators, 82(1), 61-75. [DOI:10.1016/j.ecolind.2017.06.043]
6. Dong, F., Wang, Y., Zheng, L., Li, J., & Xie, S. (2020). Can Industrial Agglomeration Promote Pollution Agglomeration? Evidence from China. Journal of Cleaner Production, 246(1), 118960. [DOI:10.1016/j.jclepro.2019.118960]
7. Elhorst, J. P. (2014). Spatial Econometrics from Cross-Sectional Data to Spatial Panels: Springer. [DOI:10.1007/978-3-642-40340-8]
8. Fagbohunka, A. (2012). The Impacts of Agglomeration on the Immediate Environment, Using the Lagos Region as a Study Case. European Scientific Journal, 8(6), 33-48.
9. Goli, Y. (2020). Evaluation of Spatial Effect of Industrialization on Environmental Quality in Iran's Province. Environmental Researches, 10(20), 273-284. [http://www.iraneiap.ir/article_109290.html]
10. Hashemi, M., Nasrollahi, Z., & Bameri, S. (2017). The Affecting Factors on Environment and Sustainable Development in MENA and OECD Countries; Based on STIRPAT. Journal of Iranian Economic Issues, 3(2), 127-148. [http://economics.ihcs.ac.ir/article_2680.html]
11. Hosoe, M., & Naito, T. (2006). Trans‐Boundary Pollution Transmission and Regional Agglomeration Effects. Papers in Regional Science, 85(1), 99-120. [DOI:10.1111/j.1435-5957.2006.00062.x]
12. Jiang, Y., & Zheng, J. (2017). Economic Growth or Environmental Sustainability? Drivers of Pollution in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration in China. Emerging Markets Finance and Trade, 53(11), 2625-2643. [DOI:10.1080/1540496X.2017.1370580]
13. Kaldor, N. (1966). The Causes of the Slow Rate of Growth of the UK Economy: Cambridge University Press.
14. Kargar Dehbidi, N., & Esmaeili, A. (2016). The Effects of Economic Growth, Energy Consumption, Trade Openness and Urbanization on Environmental Pollution In the MENA Region during the Period 1995- 2012. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(4), 815-824.
15. Karmellos, M., Kopidou, D., & Diakoulaki, D. (2016). A Decomposition Analysis of the Driving Factors of CO2 (Carbon Dioxide) Emissions from the Power Sector in the European :union: Countries. Energy, 94(1), 680-692. [DOI:10.1016/j.energy.2015.10.145]
16. Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 45(1), 1-28.
17. Li, X., Xu, Y., & Yao, X. (2021). Effects of Industrial Agglomeration on Haze Pollution: A Chinese City-Level Study. Energy Policy, 148(1), 111928. [DOI:10.1016/j.enpol.2020.111928]
18. Liu, J., Cheng, Z., & Li, L. (2016). Industrial Agglomeration and Environmental Pollution. Science Research Management, 6(1), 134-140.
19. Liu, J., Cheng, Z., & Zhang, H. (2017a). Does Industrial Agglomeration Promote the Increase of Energy Efficiency in China? Journal of Cleaner Production, 164(1), 30-37. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.06.179]
20. Liu, J., Zhao, Y., Cheng, Z., & Zhang, H. (2018). The Effect of Manufacturing Agglomeration on Haze Pollution in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(11), 2490. [DOI:10.3390/ijerph15112490]
21. Liu, S., Zhu, Y., & Du, K. (2017b). The Impact of Industrial Agglomeration on Industrial Pollutant Emission: Evidence from China under New Normal. Clean Technologies and Environmental Policy, 19(9), 2327-2334. [DOI:10.1007/s10098-017-1407-0]
22. Mirzaei, M., Horry, H. R., & Sadeghi, Z. (2019). Investigating the Effect of Foreign Direct Investment on Environmental Pollution in MENA Countries. Journal of Environmental and Natural Resource Economics, 3(4), 113-130.
23. Porter, M. E. (1998). On Competition: Harvard Business Press.
24. Shakibaee, A. R., Ahmadi Nejad, M. R., Kamaladdini, Z., & Taleghani, F. (2015). The Impact of Urbanization and Its Overflows on Income Distribution of Iran Provinces using Spatial Econometrics Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2(3), 1-26. [https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4570.html]
25. Shen, N., & Peng, H. (2021). Can Industrial Agglomeration Achieve the Emission-Reduction Effect? Socio-Economic Planning Sciences, 75(1), 100867. [DOI:10.1016/j.seps.2020.100867]
26. Sun, P., & Yuan, Y. (2015). Industrial Agglomeration and Environmental Degradation: Empirical Evidence in Chinese Cities. Pacific Economic Review, 20(4), 544-568. [DOI:10.1111/1468-0106.12101]
27. Swann, P., & Prevezer, M. (1996). A Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology. Research Policy, 25(7), 1139-1157. [DOI:10.1016/S0048-7333(96)00897-9]
28. Taleblou, R., Mohammadi, T., & Pirdayeh, H. (2017). Analysis of Spatial Diffusion of Housing Price Changes in Iranian Provinces; Spatial Econometrics Approach. Economics Research, 17(66), 55-95.
29. Tamizi, A. (2019). Economic and Environmental Factors Determining the Amount of Carbon Dioxide Emissions in the MENA Countries. Journal of Urban Economics and Management, 7(26), 115-130. [http://iueam.ir/article-1-1195-fa.html]
30. Verhoef, E. T., & Nijkamp, P. (2002). Externalities in Urban Sustainability: Environmental versus Localization-Type Agglomeration Externalities in a General Spatial Equilibrium Model of a Single-Sector Monocentric Industrial City. Ecological Economics, 40(2), 157-179. [DOI:10.1016/S0921-8009(01)00253-1]
31. Wang, B., Sun, Y., & Wang, Z. (2018). Agglomeration Effect of CO2 Emissions and Emissions Reduction Effect of Technology: A Spatial Econometric Perspective Based on China's Province-Level Data. Journal of Cleaner Production, 204(1), 96-106. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.08.243]
32. Wang, J., Ye, X., & Wei, Y. D. (2019). Effects of Agglomeration, Environmental Regulations, and Technology on Pollutant Emissions in China: Integrating Spatial, Social, and Economic Network Analyses. Sustainability, 11(2), 363. [DOI:10.3390/su11020363]
33. Yuan, Y., & Xie, R. (2015). Empirical Research on the Relationship of Industrial Agglomeration, Technological Innovation and Environmental Pollution. Studies in Science of Science, 33(9), 1340-1347.
34. Zaroki, S., Motameni, M., & Moghadasi Sedehi, A. (2018). The Effect of Economic Boom & Recession on Environmental Pollution in Iran: Focusing on Economic Sectors. Planning and Budgeting, 23(2), 79-104. [http://jpbud.ir/article-1-1729-fa.html]
35. Zhang, K., & Wang, D. (2014). The Interaction and Spatial Spillover between Agglomeration and Pollution. China Industrial Economics, 6(1), 70-82.
36. Zhang, L., Rong, P., Qin, Y., & Ji, Y. (2018). Does Industrial Agglomeration Mitigate Fossil CO2 Emissions? An Empirical Study with Spatial Panel Regression Model. Energy Procedia, 152(1), 731-737. [DOI:10.1016/j.egypro.2018.09.237]
37. Zhao, H., Cao, X., & Ma, T. (2020). A Spatial Econometric Empirical Research on the Impact of Industrial Agglomeration on Haze Pollution in China. Air Quality, Atmosphere & Health, 13(11), 1305-1312. [DOI:10.1007/s11869-020-00884-w]
38. فطرس، محمدحسن، و قربان‎سرشت، مرتضی (1391). اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن: مقایسه سه نظریه. نشریه مطالعات اقتصاد انرژی، 9(35)، 168-147.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb