دوره 27، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   دوره27 شماره 4 صفحات 176-153 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafari Taraji M, Maddah M, Sharify N. (2023). Determining the Amount of Carbon Dioxide Emission from Primary Energy Consumption in Different Production Sectors of Iran: A multi-factor Energy Input-output Analysis. JPBUD. 27(4), 153-176. doi:10.52547/jpbud.27.4.153
URL: http://jpbud.ir/article-1-2139-fa.html
جعفری تراجی مریم، مداح مجید، شریفی نورالدین. تعیین میزان انتشار دی اکسید‌کرین ناشی از مصرف انرژی اولیه در بخش‌های مختلف تولیدی در ایران: تحلیل داده-ستانده انرژی چندعاملی فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1401; 27 (4) :176-153 10.52547/jpbud.27.4.153

URL: http://jpbud.ir/article-1-2139-fa.html


1- دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
2- گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران. ، majid.maddah@semnan.ac.ir
3- گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده:   (844 مشاهده)
این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید‌پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین‌ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل‌ونقل بیشترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش‌های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می‌دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کمترین انتشار CO2 را بهازای هر واحد رشد تولید ایجاد می‌کند. در مقابل، خدمات حمل‌ونقل بیشترین انتشار را بهازای هر واحد رشد تولید دارد.
متن کامل [PDF 2074 kb]   (317 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
دریافت: 1401/6/1 | پذیرش: 1401/11/24 | انتشار الکترونیک: 1401/12/24

فهرست منابع
1. Ayres, R. U., & Nair, I. (1984). Thermodynamics and Economics. Physics Today, 37(11), 62-71. [DOI:10.1063/1.2915973]
2. Bagheri, M., Guevara, Z., Alikarami, M., Kennedy, C. A., & Doluweera, G. (2018). Green Growth Planning: A Multi-Factor Energy Input-Output Analysis of the Canadian Economy. Energy Economics, 74(1), 708-720. [DOI:10.1016/j.eneco.2018.07.015]
3. Balali, H., Zamani-Dadandeh, O., & Yousofi, A. (2013). The Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution in Oil Sector with Emphasis on Oil Price Volatility: Case Study of Iran. Planning and Budgeting, 18(3), 49-66. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1070-fa.html]
4. Banouei, A. A., & Kamal, E. (2014). Measurement of Direct and Indirect Co2 Contents of Exports and Imports of Iran: Using Input-Output Approach. Iranian Economic Development Analyses, 2(2), 41-70. [In Farsi] [https://ieda.alzahra.ac.ir/article_1902.html?lang=en]
5. Berndt, E. R. (1978). Aggregate Energy, Efficiency, and Productivity Measurement. Annual Review of Energy, 3(1), 225-273. [DOI:10.1146/annurev.eg.03.110178.001301]
6. Berndt, E. R., & Wood, D. O. (1975). Technology, Prices, and the Derived Demand for Energy. The Review of Economics and Statistics, 57(3), 259-268. [DOI:10.2307/1923910]
7. Bhattacharyya, S. C. (2019). Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance: Springer Nature. [DOI:10.1007/978-1-4471-7468-4]
8. Chontanawat, J., Hunt, L. C., & Pierse, R. (2006). Causality between Energy Consumption and GDP: Evidence from 30 OECD and 78 Non-OECD Countries. Surrey Energy Economics Centre (SEEC), School of Economics Discussion Papers (SEEDS) 113, Surrey Energy Economics Centre (SEEC), School of Economics, University of Surrey.
9. Darvishi, B., moridian, a., Motalebi, M., & havasbeigi, f. (2021). Globalization, Energy Consumption and Environmental Degradation in Iran: Empirical Evidence from the Maki Cointegration Test. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 21(2), 59-82. [In Farsi] [http://ecor.modares.ac.ir/article-18-45395-fa.html]
10. Denison, E. F. (1979). Accounting for Slower Economic Growth. The Brookings Institution.
11. Environmental Performance Index (EPI) (2022). EPI Results. [https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi]
12. Eslami Giski, S., Salimifar, M., & Esifi, A. (2022). The Effect of Industrial Agglomeration on Pollution Agglomeration: Spatial Econometric Approach. Planning and Budgeting, 27(1), 155-176. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-2077-fa.html] [DOI:10.52547/jpbud.27.1.155]
13. Guevara, Z., & Domingos, T. (2017). The Multi-Factor Energy Input-Output Model. Energy Economics, 61(1), 261-269. [DOI:10.1016/j.eneco.2016.11.020]
14. Guo, J., Zhang, Y.-J., & Zhang, K.-B. (2018). The Key Sectors for Energy Conservation and Carbon Emissions Reduction in China: Evidence from the Input-Output Method. Journal of Cleaner Production, 179(1), 180-190. [DOI:10.1016/j.jclepro.2018.01.080]
15. Jafari Samimi, A., & Najari, F. (2019). Evaluating the Contribution of Factors Affecting on Pollution Changes in Iran's Industrial Sector: Structural Decomposition Approach in the Input-Output Method. Journal of Environmental Science Studies, 4(1), 1055-1064. [In Farsi] [http://www.jess.ir/article_87049.html?lang=en]
16. Kunanuntakij, K., Varabuntoonvit, V., Vorayos, N., Panjapornpon, C., & Mungcharoen, T. (2017). Thailand Green GDP Assessment Based on Environmentally Extended Input-Output Model. Journal of Cleaner Production, 167(1), 970-977. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.02.106]
17. Liu, L., Huang, G., Baetz, B., & Zhang, K. (2018). Environmentally-Extended Input-Output Simulation for Analyzing Production-Based and Consumption-Based Industrial Greenhouse Gas Mitigation Policies. Applied Energy, 232(1), 69-78. [DOI:10.1016/j.apenergy.2018.09.192]
18. Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511626982]
19. Nasrolahi, Z., Ahmadi, Z., & Eshrati, S. (2011). Environmental Impact Assessment of Economic Activity in Iran: An Input-output Approach. Economic Modelling, 6(17), 45-64. [https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_555475.html]
20. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (2017). Global Climate Report - Annual 2016. NOAA National Centers for Environmental Information. [https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613.]
21. Qayyum, M., Yu, Y., Nizamani, M. M., Raza, S., Ali, M., & Li, S. (2022). Financial Instability and CO2 Emissions in India: Evidence from ARDL Bound Testing Approach. Energy & Environment, 0958305X211065019. [DOI:10.1177/0958305X211065019]
22. Radwan, A., Hongyun, H., Achraf, A., & Mustafa, A. M. (2022). Energy Use and Energy-Related Carbon Dioxide Emissions Drivers in Egypt's Economy: Focus on the Agricultural Sector with a Structural Decomposition Analysis. Energy, 258(1), 124821. [DOI:10.1016/j.energy.2022.124821]
23. Ramos, C., García, A. S., Moreno, B., & Díaz, G. (2019). Small-Scale Renewable Power Technologies are an Alternative to Reach a Sustainable Economic Growth: Evidence from Spain. Energy, 167(1), 13-25. [DOI:10.1016/j.energy.2018.10.118]
24. Sabour, S. A. A. (2005). Quantifying the External Cost of Oil Consumption within the Context of Sustainable Development. Energy Policy, 33(6), 809-813. [DOI:10.1016/j.enpol.2003.10.006]
25. Sadeghi, Z., Horry, H., & Sadeghi Nasaj, S. S. (2021). Technical and Economical Comparison of Supplying Energy from Combined Solar-Wind Power Plants in Lieu of Natural Gas Transmission Lines. Planning and Budgeting, 26(2), 77-109. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1935-fa.html] [DOI:10.52547/jpbud.26.2.77]
26. Shim, J. H. (2006). The Reform of Energy Subsidies for the Enhancement of Marine Sustainability. Case Study of South Korea, University of Delaware.
27. Shirmohammadi, R., Soltanieh, M., & Romeo, L. M. (2018). Thermoeconomic Analysis and Optimization of Post‐Combustion CO2 Recovery Unit Utilizing Absorption Refrigeration System for a Natural‐Gas‐Fired Power Plant. Environmental Progress & Sustainable Energy, 37(3), 1075-1084. [DOI:10.1002/ep.12866]
28. Stern, D. I. (1998). Progress on the Environmental Kuznets Curve? Environment and Development Economics, 3(2), 173-196. [DOI:10.1017/S1355770X98000102]
29. Stern, D. I. (2004). Economic Growth and Energy. Encyclopedia of Energy, 2(00147), 35-51. [DOI:10.1016/B0-12-176480-X/00147-9] [PMID] [PMCID]
30. Torabi, T., & Varesi, M. (2009). Studying the Environmental Pollution of Industries in Iran Using an Input-Output Approach (Special Case: CO2). Journal of Environmental Science and Technology, 11(3), 77-92. [In Farsi] [https://jest.srbiau.ac.ir/article_177.html?lang=en]
31. Uz Zaman, Q., Wang, Z., Zaman, S., & Rasool, S. F. (2021). Investigating the Nexus between Education Expenditure, Female Employers, Renewable Energy Consumption and CO2 Emission: Evidence from China. Journal of Cleaner Production, 312(1), 127824. [DOI:10.1016/j.jclepro.2021.127824]
32. World Bank (2019). Energy Use (kg of Oil Equivalent Per Capita). The World Bank Group.
33. Xia, Y., Fan, Y., & Yang, C. (2015). Assessing the Impact of Foreign Content in China's Exports on the Carbon Outsourcing Hypothesis. Applied Energy, 150(1), 296-307. [DOI:10.1016/j.apenergy.2015.04.028]
34. صادقی، نرگس (1395). سنجش مصرف انرژی و انتشار آلایندگی CO2 در بخش‌های اقتصادی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 15244.
35. مدیریت تامین و توزیع شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (1397). آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‎زا- 1397. انتشارات روابط عمومی شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران. [https://niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=3060]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb