دوره 28، شماره 1 - ( بهار 1402 )                   دوره28 شماره 1 صفحات 52-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Motameni M, Zaroki S, Yousefi Barfurushi A. (2023). Testing the Response of the Annual Well-Being Index to Monthly Inflation in Iran: An Application of a Mixed-Data Sampling (MIDAS) Approach. JPBUD. 28(1), 31-52. doi:10.61186/jpbud.28.1.31
URL: http://jpbud.ir/article-1-2161-fa.html
موتمنی مانی، زروکی شهریار، یوسفی بارفروشی آرمان. سنجش واکنش شاخص رفاه سالانه به تورم ماهانه در ایران: کاربردی از الگوی ترکیبی داده‌های با فرکانس متفاوت فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (1) :52-31 10.61186/jpbud.28.1.31

URL: http://jpbud.ir/article-1-2161-fa.html


1- گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران. ، m.motameni@umz.ac.ir
2- گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران.
چکیده:   (1143 مشاهده)
مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری‌های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می‌تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این‌رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده‌اند. با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می‌رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده‌ها می‌تواند موجب کاهش توضیح ‏دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آنجایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی‌تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل‌ معناداری بزرگ‌تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می‌تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ‌تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.
متن کامل [PDF 982 kb]   (356 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد بخش عمومی
دریافت: 1401/8/18 | پذیرش: 1402/3/10 | انتشار الکترونیک: 1402/3/27

فهرست منابع
1. Agrawal, P. (2007). Economic Growth and Poverty Reduction: Evidence from Kazakhstan. Asian Development Review, 24(2), 90-115. [DOI:10.1142/S0116110507500102]
2. Andreou, E., Ghysels, E., & Kourtellos, A. (2010). Regression Models with Mixed Sampling Frequencies. Journal of Econometrics, 158(2), 246-261. [DOI:10.1016/j.jeconom.2010.01.004]
3. Arman Mehr, M., & Farahmandmanesh, A. (2017). Studying the Effect of Price Changes on the Welfare of Urban Households Disaggregated By Income Deciles and Commodity Groups. Economic Modelling, 11(39), 49-74. [In Farsi] [https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_600429.html]
4. Bakhtiari, S., & Samad Poor, N. (2011). Estimating the Welfare Cost of Inflation in the Iranian Economy. The Journal of Economic Studies and Policies, 0(19), 3-16. [In Farsi] [https://economic.mofidu.ac.ir/article_26184.html?lang=en] [DOI:10.1111/j.1468-0106.2011.00550.x]
5. Bakhtiari, S., Ranjbar, H., & Ghorbani, S. (2013). Composite Index of Economic Well Being and its Measurement for Selected Developing Countries. Economic Growth and Development Research, 3(9), 58-41. [In Farsi] [https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_222.html?lang=en]
6. Boel, P., & Camera, G. (2011). The Welfare Cost of Inflation in OECD Countries. Macroeconomic Dynamics, 15(S2), 217-251. [DOI:10.1017/S1365100510000507]
7. Braumann, B. (2004). High Inflation and Real Wages. IMF Staff Papers, 51(1), 123-147.
8. Bruno, M., & Easterly, W. (1998). Inflation Crises and Long-Run Growth. Journal of Monetary economics, 41(1), 3-26. [DOI:10.1016/S0304-3932(97)00063-9]
9. Cao, S., Meh, C. A., Ríos-Rull, J.-V., & Terajima, Y. (2021). The Welfare Cost of Inflation Revisited: The Role of Financial Innovation and Household Heterogeneity. Journal of Monetary Economics, 118, 366-380. [DOI:10.1016/j.jmoneco.2020.11.004]
10. Chiu, J., & Molico, M. (2010). Liquidity, Redistribution, and the Welfare Cost of Inflation. Journal of Monetary Economics, 57(4), 428-438. [DOI:10.1016/j.jmoneco.2010.03.004]
11. Dougherty, S. M., & Escobar, O. R. (2019). What Policies to Combat Labour Informality? Evidence from Mexico. Applied Economics, 51(38), 4176-4190. [DOI:10.1080/00036846.2019.1591597]
12. Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2006). Predicting Volatility: Getting the Most Out of Return Data Sampled at Different Frequencies. Journal of Econometrics, 131(1-2), 59-95. [DOI:10.1016/j.jeconom.2005.01.004]
13. Ghysels, E., Sinko, A., & Valkanov, R. (2007). MIDAS Regressions: Further Results and New Directions. Econometric Reviews, 26(1), 53-90. [DOI:10.1080/07474930600972467]
14. Gudarzi Farahani, Y., Moshtaridoust, S., & Varmazyari, B. (2011). Consideration of the Welfare Cost of Inflation with General Equilibrium Model Approach. Journal of Monetary and Banking Research, 3(8), 87-120. [In Farsi] [https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-92-en.html]
15. Heer, B., & Süssmuth, B. (2003). Cold Progression and Its Effects on Income Distribution. CESifo Working Paper, No. 951. [DOI:10.2139/ssrn.414043]
16. Hekmati Farid, S., Feizi, S., & Saadat, N. (2016). Effect of Price Changes in Main Commodity Groups on Rural Households Welfare Based on Linear Expenditure System. Economic Modelling, 10(33), 89-106. [In Farsi] [https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_580394.html] [DOI:10.1257/aer.p20161097]
17. Khalili Araghi, M., Abbasinejad, H., & Goudarzi Farahani, Y. (2016). Welfare Cost of Inflation in Iran: A DOLS Approach. Economics Research, 16(62), 57-80. [In Farsi] [DOI:10.22054/joer.2016.7022]
18. Law, C.-H., & Soon, S.-V. (2020). The Impact of Inflation on Income Inequality: The Role of Institutional Quality. Applied Economics Letters, 27(21), 1735-1738. [DOI:10.1080/13504851.2020.1717425]
19. Lee, N., & Sissons, P. (2016). Inclusive Growth? The Relationship between Economic Growth and Poverty in British Cities. Environment and Planning A: Economy and Space, 48(11), 2317-2339. [DOI:10.1177/0308518X16656000]
20. Meo, M. S., Khan, V. J., Ibrahim, T. O., Khan, S., Ali, S., & Noor, K. (2018). Asymmetric Impact of Inflation and Unemployment on Poverty in Pakistan: New Evidence from Asymmetric ARDL Cointegration. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 28(4), 295-310. [DOI:10.1080/02185385.2018.1523745]
21. Montero-Moraga, J. M., Benavides, F. G., & Lopez-Ruiz, M. (2020). Association between Informal Employment and Health Status and the Role of the Working Conditions in Spain. International Journal of Health Services, 50(2), 199-208. [DOI:10.1177/0020731419898330] [PMID]
22. Mussurov, A., Sholk, D., & Arabsheibani, G. R. (2019). Informal Employment in Kazakhstan: A Blessing in Disguise? Eurasian Economic Review, 9(2), 267-284. [DOI:10.1007/s40822-018-0117-1]
23. Nunley, J. M., Stern, M. L., Seals, R. A., & Zietz, J. (2016). The Impact of Inflation on Property Crime. Contemporary Economic Policy, 34(3), 483-499. [DOI:10.1111/coep.12156]
24. Osberg, L., & Sharpe, A. (2002). An Index of Economic Well-Being for Selected OECD Countries. Review of Income and Wealth, 48(3), 291-316. [DOI:10.1111/1475-4991.00056]
25. Osberg, L., & Sharpe, A. (2005). How Should we Measure the "Economic" Aspects of Well‐Being? Review of Income and Wealth, 51(2), 311-336. [DOI:10.1111/j.1475-4991.2005.00156.x]
26. Osberg, L., & Sharpe, A. (2009). Measuring Economic Security in Insecure Times: New Perspectives, New Events and the Index of Economic Well-Being. Presented at Canadian Economics Association Annual Conference.
27. Pakdaman, Y., Barkish, A., & Akhavan Arij, M. (2022). Investigating the Asymmetric Effects of Financial Development on Income Inequality in Iran: Using Nonlinear Auto-Regressive Distributed Lag (NARDL) Approach. Planning and Budgeting, 27(2), 127-152. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-2059-fa.html] [DOI:10.52547/jpbud.27.2.127]
28. Parkin, M., & Laidler, D. (1975). Inflation: A Survey. Economic Journal, 85(340), 741-809. [DOI:10.2307/2230624]
29. Rosenfeld, R., Vogel, M., & McCuddy, T. (2019). Crime and Inflation in US Cities. Journal of Quantitative Criminology, 35, 195-210. [DOI:10.1007/s10940-018-9377-x]
30. Sadeghi Hasanvand, V., Aminrashti, N., Damankeshideh, M., & Mehrabian, A. (2021). The Effect of Adjusting the Prices of Commodity Groups on the Rural Society with an Emphasis on Welfare Indicators: A Case Study of Iran. The Journal of Economic Policy, 12(24), 139-169. [In Farsi] [http://ep.yazd.ac.ir/article_2081.html?lang=en]
31. Sameti, M., & Izadi, S. (2014). Welfare Costs of Inflation on Different Income Deciles of Isfahan Urban Households. Iranian Journal of Economic Research, 19(59), 117-152. [In Farsi] [https://ijer.atu.ac.ir/article_1414.html]
32. Serletis, A., & Xu, L. (2021). The Welfare Cost of Inflation. Journal of Economic Dynamics and Control, 128(1), 104144. [DOI:10.1016/j.jedc.2021.104144]
33. Serletis, A., & Yavari, K. (2007). On the Welfare Cost of Inflation in Europe. Applied Economics Letters, 14(2), 111-113. [DOI:10.1080/13504850500425949]
34. Shakeri, A., Jahangard, E., & Aghlami, S. (2014). The Nonlinear Effect of Inflation on Income Inequality in Iran. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 13(4), 27-53. [In Farsi] [http://ecor.modares.ac.ir/article-18-3050-fa.html]
35. Tyson, L. (1998). Commentary: How Can Economic Policy Strike a Balance between Economic Efficiency and Income Equality? IUI Working Paper, No. 505.
36. Zaeri, M., & Nadri, K. (2013). Calculation of Welfare Costs of Inflation in Iran. Quarterly Journal of Economic Strategy, 2(4), 39-71. [In Farsi] [https://econrahbord.csr.ir/article_103227.html?lang=en]
37. Zaroki, S., & Ezoji, H. (2018). Fiscal Illusion in Iranian Economy Emphasizing the Five-Dimensional Indicators and the NARDL Approach. Planning and Budgeting, 22(4), 35-80. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1632-fa.html]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb