دوره 28، شماره 2 - ( تابستان 1402 )                   دوره28 شماره 2 صفحات 213-189 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rohi Moghadam H R, Abbasi E, Kashanipour M, Pourfakharan M R. (2023). Behavioural Bias of Legal Clients of Stock Exchange Investors in the Banking Industry. JPBUD. 28(2), 189-213. doi:10.61186/jpbud.28.2.189
URL: http://jpbud.ir/article-1-2220-fa.html
روحی مقدم حمید رضا، عباسی ابراهیم، کاشانی پور محمد، پورفخاران محمدرضا. بررسی الگوی تورش‌های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه‌گذار بورسی در صنعت بانکداری فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (2) :213-189 10.61186/jpbud.28.2.189

URL: http://jpbud.ir/article-1-2220-fa.html


1- گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
2- گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. ، abbasiebrahim2000@alzahra.ac.ir
3- دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4- دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
چکیده:   (954 مشاهده)
در حال حاضر، 12 بانک دولتی و خصوص در بازار بورس اوراق بهادار در گروه «بانک‌‏ها و موسسه‌های اعتباری» حضور دارند. در این پژوهش، بر اساس ادبیات مالی رفتاری به بررسی تورش‌های رفتاری مشتریان حقوقی سرمایه‌گذار بورسی پرداخته شده است. برای بررسی الگوی تورش‏‌های رفتاری مشتریان حقوقی از رویکرد داده‌‏بنیاد استفاده شده است. داده‌‏های پژوهش روایت‌های مشارکت‌کنندگان (مشتریان حقوقی سرمایه‌گذار بورسی) در سال 1400 است که با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف به تعداد 19 نفر انتخاب شدند و روایت آن‏ها از طریق مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته جمع‌‏آوری شد و به وسیله نرم‌‏افزار MaxQda کدگذاری و طی سه مرحله تجزیه‏ و تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داده است که سوءگیری رفتاری سرمایه‌گذاران نهادی بر بسترهای سوءگیری اجتماعی، عاطفی و روان‌شناختی شکل می‌گیرد که محرک‌های آن عوامل اجتماعی، بازار، دانش و تجربه، و روان‌شناختی است. برای کاهش اثرات سوءگیری‌های رفتاری، راهبردهای متنوع‌سازی پورتفوی‌، راهبردهای سرمایه‌گذاری، تحلیل سرمایه‌گذاری، و استفاده از اطلاعات استفاده می‌شود. راهبردها نیز از یک طرف تحت تاثیر عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و از طرف دیگر تحت تاثیر ویژگی‌های مالی شرکت، سیاستگذاری شرکت، و ویژگی‌های نهادی هستند.
متن کامل [PDF 715 kb]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد مالی
دریافت: 1402/4/24 | پذیرش: 1402/7/3 | انتشار الکترونیک: 1402/8/8

فهرست منابع
1. Abdorrahimian, M. H., Torabi, T., Sadeghisharif, S. J., & Darabi, R. (2018). Behavioral Decision Making Pattern for Individual Investors In Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 7(26), 113-130. [In Farsi]
2. Abzari, M., Sameti, M., & Delbari, M. (2003). Applying "Analysis of Hierarchical Process" Model (AHP) in Considering Appropriate Criteria for Selecting Stocks in Tehran Stock Exchange. Planning and Budgeting, 7(5), 3-27. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-226-fa.html]
3. Aghajani, V., Pakmaram, A., Abdi, R., & Narimani, M. (2021). Relationship between Behavioral Types and Investment Decisions Mediated by Self-Efficacy. Journal of Modern Psychological Researches, 15(60), 115-130. [In Farsi]
4. Ahmad, Z., Ibrahim, H., & Tuyon, J. (2017). Institutional Investor Behavioral Biases: Syntheses of Theory and Evidence. Management Research Review, 40(5), 578-603. [DOI:10.1108/MRR-04-2016-0091]
5. Andrieş, A. M., Brodocianu, M., & Sprincean, N. (2023). The Role of Institutional Investors in the Financial Development. Economic Change and Restructuring, 56(1), 345-378. [DOI:10.1007/s10644-022-09425-0]
6. Asad, H., Khan, A., & Faiz, R. (2018). Behavioral Biases Across the Stock Market Investors. Pakistan Economic and Social Review, 56(1), 185-209.
7. Asayesh, K., Fallahshams, M., Jahangirnia, H., & Gholami Jamkarani, R. (2020). Explaining the Systemic Risk Model Using the Marginal Expected Shortfall Approach (MES) for the Banks Listed on the Tehran Stock Exchange. Planning and Budgeting, 25(2), 115-134. [In Farsi] [DOI:10.52547/jpbud.25.2.115]
8. Bakar, S., & Yi, A. N. C. (2016). The Impact of Psychological Factors on Investors' Decision Making in Malaysian Stock Market: A Case of Klang Valley and Pahang. Procedia Economics and Finance, 35(1), 319-328. [DOI:10.1016/S2212-5671(16)00040-X]
9. Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to Use and Assess Qualitative Research Methods. Neurological Research and Practice, 2(1), 1-10. [DOI:10.1186/s42466-020-00059-z] [PMID] [PMCID]
10. Chen, W.-J. (2013). Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2), 101-126. [DOI:10.5296/ajfa.v5i2.4117]
11. Du, X., Zhang, H., & Han, Y. (2022). How Does New Infrastructure Investment Affect Economic Growth Quality? Empirical Evidence from China. Sustainability, 14(6), 3511. [DOI:10.3390/su14063511]
12. Ebrahimi Sarv Oliya, M. H., & Sabunchi, A. (2019). The Demographical Factors Role in Explanation of Retail Investors' Financial Risk-Tolerance and Their Risk-Taking Behavior. Journal of Investment Knowledge, 8(32), 217-234. [In Farsi]
13. Fich, E. M., Harford, J., & Tran, A. L. (2015). Motivated Monitors: The Importance of Institutional Investors׳ Portfolio Weights. Journal of Financial Economics, 118(1), 21-48. [DOI:10.1016/j.jfineco.2015.06.014]
14. Fieger, J. (2017). Behavioral Finance and Its Impact on Investing. Honors Program of Liberty University.
15. Fogaat, M., & Sangeetha Sharma, D. R. P. M. (2022). Behavioral Finance Psychology: A Review Paper. Journal of Positive School Psychology, 6(8), 8131-8154.
16. Galavotti, I., Lippi, A., & Cerrato, D. (2021). The Representativeness Heuristic at Work in Decision-Making: Building Blocks and Individual-Level Cognitive and Behavioral Factors. Management Decision, 59(7), 1664-1683. [DOI:10.1108/MD-10-2019-1464]
17. Gradinaru, A. (2014). The Contribution of Behavioral Economics in Explaining the Decisional Process. Procedia Economics and Finance, 16(1), 417-426. [DOI:10.1016/S2212-5671(14)00821-1]
18. Heidari, M., & Abdoli, G. (2021). Investigating the Collective Behavior of Investors in the Tehran Stock Market Using the Trading Volume. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 55(4), 813-830. [In Farsi] [DOI:10.22059/jte.2020.303047.1008324]
19. Hosseini Chegeni, E., Haghgoo, B., & Rahmaninejad, L. (2014). Studying the Relationship between Behavioral Biases of Investors and Their Investment Decisions in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 2(4), 113-133. [In Farsi] [DOI:10.22051/jfm.2014.1811]
20. Kartini, K., & Nahda, K. (2021). Behavioral Biases on Investment Decision: A Case Study in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 1231-1240.
21. Keswani, S., Dhingra, V., & Wadhwa, B. (2019). Impact of Behavioral Factors in Making Investment Decisions and Performance: Study on Investors of National Stock Exchange. International Journal of Economics and Finance, 11(8), 80-90. [DOI:10.5539/ijef.v11n8p80]
22. Koc, I. (2022). Do Institutional Investors Get Affected by Biases in Their Individual Investments. International Journal of Business and Management Studies, 3(1), 44-58.
23. Kumar, S., & Goyal, N. (2015). Behavioural Biases in Investment Decision Making-A Systematic Literature Review. Qualitative Research in Financial Markets, 7(1), 88-108. [DOI:10.1108/QRFM-07-2014-0022]
24. Kutan, A., Laique, U., Qureshi, F., Rehman, I. U., & Shahzad, F. (2020). A Survey on National Culture and Corporate Financial Decisions: Current Status and Future Research. International Journal of Emerging Markets, 16(7), 1234-1258. [DOI:10.1108/IJOEM-12-2019-1050]
25. Liston, D. P. (2016). Sin Stock Returns and Investor Sentiment. The Quarterly Review of Economics and Finance, 59(1), 63-70. [DOI:10.1016/j.qref.2015.08.004]
26. Madanizadeh, A., Ebrahimi, S., & Mahmoudzadeh, A. (2018). Bank- Firm Relationships: The Case of Iranian Listed Companies. Planning and Budgeting, 22(4), 3-34. [In Farsi] http://jpbud.ir/article-1-1598-fa.html
27. Malhotra, S. K. (2018). Strategies to Mitigate Behavioural Risk in Investment Decision Making. IOSR Journal of Business and Management 20(2), 60-65.
28. Mali, M., Fallah, M., & Saeedi, A. (2021). Desing and Explanation of the Reduction of Consequences of the Behavioral Finance Biases on the Banking System Recession. Financial Management Perspective, 11(33), 33-56. [In Farsi] [DOI:10.52547/jfmp.11.33.33]
29. Mindra, R., & Moya, M. (2017). Financial Self-Efficacy: A Mediator in Advancing Financial Inclusion. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 36(2), 128-149. [DOI:10.1108/EDI-05-2016-0040]
30. Nash, R., & Patel, A. (2019). Instrumental Variables Analysis and the Role of National Culture in Corporate Finance. Financial Management, 48(2), 385-416. [DOI:10.1111/fima.12248]
31. Onodugo, C., Ogbo, A., & Ogbaekirigwe, C. (2021). Moderating Role of Social Capital on the Effect of Financial Behavior on Financial Inclusion. Problems and Perspectives in Management, 19(3), 502-512. [DOI:10.21511/ppm.19(3).2021.41]
32. Rey-Ares, L., Fernández-López, S., Castro-González, S., & Rodeiro-Pazos, D. (2021). Does Self-Control Constitute a Driver of Millennials' Financial Behaviors and Attitudes? Journal of Behavioral and Experimental Economics, 93(1), 101702. [DOI:10.1016/j.socec.2021.101702]
33. Ruiz, J. L. (2018). Financial Development, Institutional Investors, and Economic Growth. International Review of Economics & Finance, 54(1), 218-224. [DOI:10.1016/j.iref.2017.08.009]
34. Saadatzadeh Hesar, B., Abdi, R., Mohammadzadeh Salteh, H., & Narimani, M. (2021). Studying the Cognitive Bias in Investors' Behavior for Stock Price Fluctuations. Financial Economics, 15(56), 303-320. [In Farsi] [DOI:10.30495/fed.2021.687880]
35. Sabir, S. A., Mohammad, H. B., & Shahar, H. B. K. (2019). The Role of Overconfidence and Past Investment Experience in Herding Behaviour with a Moderating Effect of Financial Literacy: Evidence from Pakistan Stock Exchange. Asian Economic and Financial Review, 9(4), 480-490. [DOI:10.18488/journal.aefr.2019.94.480.490]
36. Sachse, K., Jungermann, H., & Belting, J. M. (2012). Investment Risk-The Perspective of Individual Investors. Journal of Economic Psychology, 33(3), 437-447. [DOI:10.1016/j.joep.2011.12.006]
37. Samal, A., & Mohapatra, A. D. (2020). Impact of Behavioral Biases on Investment Decisions: A Study on Selected Risk Averse Investors in India. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(6), 2408-2425.
38. Sattar, M. A., Toseef, M., & Sattar, M. F. (2020). Behavioral Finance Biases in Investment Decision Making. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 5(2), 69-75. [DOI:10.11648/j.ijafrm.20200502.11]
39. Shefrin, H., & Statman, M. (2000). Behavioral Portfolio Theory. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35(2), 127-151. [DOI:10.2307/2676187]
40. Singh, Y., Adil, M., & Haque, S. I. (2023). Personality Traits and Behaviour Biases: The Moderating Role of Risk-Tolerance. Quality & Quantity, 57(4), 3549-3573. [DOI:10.1007/s11135-022-01516-4] [PMID] [PMCID]
41. Sultana, S. T., & Pardhasaradhi, S. (2012). An Empirical Analysis of Factors Influencing Indian Individual Equity Investors' Decision Making and Behavior. European Journal of Business and Management, 4(18), 50-61.
42. Tiniç, M., Iqbal, M. S., & Mahmud, S. F. (2020). Information Cascades, Short-Selling Constraints, and Herding in Equity Markets. Borsa Istanbul Review, 20(4), 347-357. [DOI:10.1016/j.bir.2020.05.007]
43. Toma, F.-M. (2015). Behavioral Biases of the Investment Decisions of Romanian Investorson the Bucharest Stock Exchange. Procedia Economics and Finance, 32(1), 200-207. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)01383-0]
44. Van Rooij, M. C., Lusardi, A., & Alessie, R. J. (2011). Financial Literacy and Retirement Planning in the Netherlands. Journal of Economic Psychology, 32(4), 593-608. [DOI:10.1016/j.joep.2011.02.004]
45. Wijayanti, D., Suganda, T. R., & Thewelis, F. S. (2019). Gambler's Fallacy as Behavioural Bias of Young Investor. Journal of Business and Behavioural Entrepreneurship, 3(2), 72-80. [DOI:10.21009/JOBBE.003.2.05]
46. Woldie, A., Laurence, B. M., & Thomas, B. (2018). Challenges of Finance Accessibility by SMEs in the Democratic Republic of Congo: Is Gender a Constraint? Investment Management and Financial Innovations, 15(2), 40-50. [DOI:10.21511/imfi.15(2).2018.04] [PMID]
47. مخاطب رفیعی، فریما؛ اسلامی، محسن، و پیری‎زاده، علی (1397). بررسی تایید تیپ شخصیتی سرمایه گذاران بر سوءگیری های رفتاری شان در بورس اوراق بهادار. پنجمین کنفرانس ملّی پژوهش ‎های کاربردی در مدیریت و حسابداری.
48. نیلی، فرهاد؛ شاهچرا، مهشید، و طاهری، ماندانا (1394). بررسی تعیین خلق نقدینگی و نقش واسطه‏ گری مالی بانک‏ ها در ایران. نشریه روند، 22(70)، 50-13.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb