دوره 27، شماره 2 - ( تابستان 1401 )                   دوره27 شماره 2 صفحات 228-193 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Solgi M, Golmorasa F, Shamsi Gooshki S. (2022). Designing a Performance-based Budgeting Model with a Systematic and Mixed Approach. JPBUD. 27(2), 193-228. doi:10.52547/jpbud.27.2.193
URL: http://jpbud.ir/article-1-2073-fa.html
سلگی محمد، گل مرصع فرهاد، شمسی گوشکی سجاد. طراحی الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستمی و آمیخته فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1401; 27 (2) :228-193 10.52547/jpbud.27.2.193

URL: http://jpbud.ir/article-1-2073-fa.html


1- گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ، kpmsolgi@ihu.ac.ir
2- دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.
3- گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ایران
چکیده:   (2657 مشاهده)
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان‌ها کمک می‌کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه‌ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه‌ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل‌های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی‌سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی می‌شود که با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده‌اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده‌ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده‌ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در الگوی سیستمی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه‌ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه‌گیری و برازش مطلوب مدل است.
 
متن کامل [PDF 1100 kb]   (647 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/10/11 | پذیرش: 1401/6/22 | انتشار الکترونیک: 1401/9/26

فهرست منابع
1. Abdali, A., Azar, A., Amiri, M., & Porazat, A. (2017). Explaining Public Expenditure Management Framework in Iran. Organizational Resources Management Researchs, 7(3), 1-18. [http://ormr.modares.ac.ir/article-28-2452-fa.html]
2. Amini, M., Azar, A., Bayat, K., & Khadivar, A. (2021). Presenting a Developed Performance Based Budgeting Maturity Model: With Focusing on Capabilities and Results in a Mature System. Management Research in Iran, 22(4), 225-247. [https://mri.modares.ac.ir/article_483.html]
3. Amirkhani, T., Aghaz, A., & Sheikh, A. (2019). An Implementation Model of Performance-Based Budgeting: Evidence from the Iranian Healthcare Sector. International Journal of Productivity and Performance Management, 69(2), 382-404. [DOI:10.1108/IJPPM-05-2018-0171]
4. Andrews, M. (2004). Authority, Acceptance, Ability and Performance‐Based Budgeting Reforms. International Journal of Public Sector Management, 17(4), 332-344. [DOI:10.1108/09513550410539811]
5. Azar, A., & Amirkhani, T. (2017). Black Hole of Budgeting in Public Budgeting System of Iran. Journal of Public Administration, 8(4), 571-590. [https://jipa.ut.ac.ir/article_62177.html]
6. Azar, A., Amini, M., & Ahmadi, P. (2014). Robust Fuzzy Performance based Budgeting Model an Approach to Managing the Budget Allocation Risk - Case Study: Tarbiat Modares University. Journal of Management Research in Iran, 17(4), 65-95. [https://mri.modares.ac.ir/article_4.html]
7. Azar, A., Zahedi, S., & Amirkhani, T. (2010). A Model for Implementing Performance-Based Budget: A System Dynamics Approach. Iranian Journal of Management Sciences, 5(18), 29-54. [http://journal.iams.ir/article_75.html]
8. Babajani, J., & Osta, S. (2015). A Comparative Study of Performance-Based Budgeting in Iran and Developed Countries (A Case Study of: Canada). Journal of Governmental Accounting, 2(1), 7-16. [https://gaa.journals.pnu.ac.ir/article_2358.html?lang=en]
9. Bahadori, M., Talebnia, G., Ranjbar, M. H., & Barkhordari Ahmadi, M. (2021). Presenting Performance Based Budgeting Model with Solution Approach to a Special Class of Fuzzy Linear Programming Problem (Case Study of Hormozgan Province Gas Company). Audit Science, 20(81), 356-370. [http://danesh.dmk.ir/article-1-2522-fa.html]
10. Candreva, P. J. (2017). National Defense Budgeting and Financial Management: Policy & Practice: IAP.
11. De Vries, M. S., & Nemec, J. (2019). Dilemmas in Performance-Based Budgeting. In Performance-Based Budgeting in the Public Sector (pp. 3-25): Springer. [DOI:10.1007/978-3-030-02077-4]
12. Downes, R., Moretti, D., & Nicol, S. (2017). Budgeting and Performance in the European :union:: A Review by the OECD in the Context of EU Budget Focused on Results. OECD Journal on Budgeting, 17(1), 1-60. [DOI:10.1787/budget-17-5jfnx7fj38r2]
13. Esmaelikia, G., & Molanazari, M. (2016). Necessity of Changes in the Financial and Operational Accountability System of Public Universities and Identification of its Dimensions from the Experts and Academics View. Empirical Research in Accounting, 6(1), 53-80. [https://jera.alzahra.ac.ir/article_2160.html]
14. Hasanabadi, M., & Najarsaraf, A. (2007). Modern Operational Budgeting Procedure. Planning and Budgeting, 11(6), 71-96. [http://jpbud.ir/article-1-64-fa.html]
15. Hope, J., & Fraser, R. (2000). Beyond Budgeting. Strategic Finance, 82(4), 30-35.
16. Hyndman, N., Liguori, M., Meyer, R. E., Polzer, T., Rota, S., & Seiwald, J. (2014). The Translation and Sedimentation of Accounting Reforms. A Comparison of the UK, Austrian and Italian Experiences. Critical Perspectives on Accounting, 25(4-5), 388-408. [DOI:10.1016/j.cpa.2013.05.008]
17. Joshi, P., Al‐Mudhaki, J., & Bremser, W. G. (2003). Corporate Budget Planning, Control and Performance Evaluation in Bahrain. Managerial Auditing Journal, 18(9), 737-750. [DOI:10.1108/02686900310500505]
18. Kalantari, N., Mohammadipour, R., Seidi, M., Shiri, A., & Azizkhani, M. (2019). Mathematical Model for Performance Based Budgeting by Productivity Approach (Case Study: Gas Refineries in Iran). Management Accounting, 12(43), 117-127. [https://jma.srbiau.ac.ir/article_14900.html]
19. Kordbache, M. (2007). Performance-Based Budgeting. Planning and Budgeting, 11(6), 3-31. [http://jpbud.ir/article-1-62-fa.html]
20. Kordestani, G. R., Parsian, H., & Jamshidi Kalantari, F. (2016). Performance-Based Budgeting and Accountability in Public Sector. Journal of Governmental Accounting, 3(1), 69-80. [https://gaa.journals.pnu.ac.ir/article_3684.html?lang=en]
21. Lee, R., Johnson, R., & Joyce, P. (2012). Public Budgeting Systems: Jones & Bartlett Learning.
22. Mahdavi, G. H., Daryaei, A. A., Alikhani, R., & Maranjory, M. (2015). The Relation of Firm Size, Industry Type and Profitability to Social and Environmental Information Disclosure. Empirical Research in Accounting, 5(1), 87-103. [https://jera.alzahra.ac.ir/article_1994.html]
23. Manta, A.-M. (2020). Performance-Based Budgeting-an Option or a Necessity. Paper Presented at the Proceedings of the International Conference on Business Excellence. [DOI:10.2478/picbe-2020-0087]
24. Martí, C. (2013). Performance Budgeting and Accrual Budgeting: A Study of the United Kingdom, Australia, and New Zealand. Public Performance & Management Review, 37(1), 33-58. [DOI:10.2753/PMR1530-9576370102]
25. Mauro, S. G., Cinquini, L., & Sinervo, L.-M. (2019). Actors' Dynamics toward Performance-Based Budgeting: A Mix of Change and Stability? Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 31(2), 158-177. [DOI:10.1108/JPBAFM-07-2018-0068]
26. Miller, G. J., Hildeth, W., & Rabin, J. (2001). Performance Based Budgeting; ASPA Classics Volume. In: Westview Press: Boulder, CO.
27. Moynihan, D. P. (2008). The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform: Georgetown University Press.
28. Namazi, M., & Rezaei, G. (2020). Evaluation of Managers' View on the Qualitative Role and Effect of Management Accounting Information in Budgeting System of Iran's Healthcare. Journal of Health Accounting, 9(1), 120-139. [https://www.jmsp.ir/article_11763.html?lang=en]
29. Posner, P. L., & Fantone, D. M. (2007). Assessing Federal Program Performance: Observations on the US Office of Management and Budget's Program Assessment Rating Tool and its Use in the Budget Process. Public Performance & Management Review, 30(3), 351-368. [DOI:10.2753/PMR1530-9576300303]
30. Pratolo, S., Mukti, A. H., & Sofyani, H. (2021). Intervening Role of Performance-Based Budgeting in the Relationship between Transformational Leadership, Organizational Commitment and University Performance. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 8(1), 77-90. [DOI:10.24815/jdab.v8i1.19116]
31. Rangriz, H., Sajjad, A., & Latifi, S. (2018). Factors Affecting Employee Work engagement with Meta-Analysis. Career and Organizational Counseling, 10(37), 117-146. [https://jcoc.sbu.ac.ir/article_99891.html]
32. Robinson, M., & Last, D. P. (2009). A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes and Manuals, International Monetary Fund, 2009(001). [DOI:10.5089/9781462320271.005]
33. Rubin, I. S. (2019). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing: CQ Press.
34. Safdari Nahad, M., Menarzadeh, G. R., & Ezati, M. (2015). The Role of Organizational Factors on the Implementation of the Operational Budget for the Implementation of Article 219 of the Fifth Iran Development Plan. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 3(11), 27-48. [https://www.jmsp.ir/article_11763.html?lang=en]
35. Schick, A. (2007). Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools? OECD Journal on Budgeting, 7(2), 109-138. [DOI:10.1787/budget-v7-art11-en]
36. Sofyani, H. (2018). Does Performance-Based Budgeting have a Correlation with Performance Measurement System? Evidence from Local Government in Indonesia. Foundations of Management, 10(1), 163-176. [DOI:10.2478/fman-2018-0013]
37. Suwanda, D., Moenek, R., Lukman, S., & Syaifullah, M. (2021). The Implementation of Performance-Based Budgeting Through A Money Follow Program in Impressing Budget Corruption. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), 871-878. [DOI:10.33087/jiubj.v21i2.1576]
38. Thurmaier, K., & Willoughby, K. (2001). Windows of Opportunity: Toward a Multiple Rationalities Model of Budgeting. In Bartle, John R. (Ed.), Evolving Theories of Public Budgeting (pp. 29-52). New York: JAI Imprint.
39. Valipour Khatir, M., Azar, A., & Amini, M. R. (2021). Developing Performance Based Budgeting Model: Organizational Excellence Approach. Management Research in Iran, 21(2), 179-198. [https://mri.modares.ac.ir/article_443.html]
40. Zamfirescu, L., & Zamfirescu, C.-B. (2013). Goal Programming as a Decision Model for Performance-Based Budgeting. Procedia Computer Science, 17(1), 426-433. [DOI:10.1016/j.procs.2013.05.055]
41. آذر، عادل (1388). بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد. اولین همایش سراسری حسابرسی عملکرد، پاسخگویی، و ارتقای بهره‌وری.
42. آذر، عادل؛ امینی، محمدرضا، و احمدی، پرویز (1392). طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 4(15)، 72-53. [https://jpap.sbu.ac.ir/article_94926.html]
43. آذر، عادل؛ دولت‌خواهی، کسری، و گودرزی، غلامرضا (1394). ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد. نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 6(4)، 33-15. [https://jpap.sbu.ac.ir/article_95603.html]
44. آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول، و قنواتی، مهدی (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزار SmartPLS. انتشارات نگاه دانش.
45. پناهی، علی (1386). بودجه‌ریزی عملیاتی (در نظریه و عمل). انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
46. داداشی، ایمان؛ کردمنجیری، سجاد، و برادران، مریم (1397). تاثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه دانش حسابرسی، 18(70)، 178-159. [https://danesh.dmk.ir/article-1-1806-fa.html]
47. سازمان برنامه و بودجه (1397). قانون بودجه 1397 کل کشور: به انضمام پیوست‎ ها. [https://shenasname.ir/budjet/budjet97/4378-budjet97]
48. قادری، محمدرضا (1386). بودجه‌ریزی نوین دولتی. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
49. مرادی، محمد؛ خاتونی، مرضیه؛ ضیغمی، رضا؛ جهانی هاشمی، حسن، و شیخی، محمدرضا (1392). بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی-آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. نشریه اخلاق پزشکی، 7(24)، 78-55. [DOI:10.22037/mej.v7i24.4746]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb