دوره 28، شماره 4 - ( زمستان 1402 )                   دوره28 شماره 4 صفحات 194-165 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Arefy M, Zayandehroudi M, Jalaee Esfandabadi S A. (2023). Effect of Health Index on Economic Growth (Provincial Approach). JPBUD. 28(4), 165-194. doi:10.61186/jpbud.28.4.165
URL: http://jpbud.ir/article-1-2239-fa.html
عارفی مرضیه، زاینده‌‎رودی محسن، جلایی اسفندآبادی سیدعبدالمجید. تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی (مطالعه استانی) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1402; 28 (4) :194-165 10.61186/jpbud.28.4.165

URL: http://jpbud.ir/article-1-2239-fa.html


1- دانشکده علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
2- گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران ، zayandehroodi@iauk.ac.ir
3- گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
چکیده:   (665 مشاهده)
رشد متوازن منطقه‌ای از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی در عرصۀ توسعه ملّی پایدار است و مطابق با درجۀ توسعهیافتگی و محرومیت مناطق نیازمند سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مختلف است. سلامت عاملی موثر بر سرمایه انسانی، بهرهوری و رشد و توسعه اقتصادی پایدار است و بهبود آن مسئلۀ مهمی است. بنابراین، بررسی تاثیر سلامت بر رشد اقتصادی در کنار بسیاری از دیگر عوامل موثر، بر اساس میزان برخورداری و محرومیت استانهای کشور، ضرورت پیدا میکند. این پژوهشِ توصیفی-تحلیلی با برداشتی از فرم تابع تولید کابداگلاس، تاثیر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی را در سه گروه از استانهای کشور (برخوردار، با برخورداری متوسط، و کم‌­برخوردار)، با رویکرد پانل دیتای هم‌­انباشتگی و با روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌‏شده مورد بررسی قرار می‌‏دهد. بر اساس نتایج، تاثیر مخارج سلامت خانوار، مخارج آموزشی خانوار، عملکرد اعتبارات عمرانی، سرمایه‌گذاری خصوصی در مسکن، درصد شهرنشینی، و میزان مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصادی در سه گروه استانها مثبت و معنادار بوده است. با افزایش صد درصدی در مخارج سلامت خانوار، تولید ناخالص داخلی در استانهای کمبرخوردار 22/2 درصد، در استانهایی با برخورداری متوسط 19/6درصد، و در استانهای برخوردار 16/7 درصد رشد خواهد نمود. بنابراین، تمرکز دولت بر سلامت همه استان‌ها، به‌ویژه استان‌‏های کم‌‏برخوردار و با برخورداری متوسط، برای تقویت رشد اقتصادی پایدار بسیار موثر است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص سلامت متغیری بلندمدت است و سیاست‌های مرتبط با سلامت نیز آثار بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد.


متن کامل [PDF 1393 kb]   (131 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقه ای و رشد
دریافت: 1402/6/27 | پذیرش: 1402/8/11 | انتشار الکترونیک: 1403/3/1

فهرست منابع
1. Afghah, M., Mansouri, S. A., Moltafet, H., & Baharvand, P. (2022). Investigating the Effect of Demographic Changes and Human Capital on Economic Growth in Iran. Stable Economy Journal, 3(1), 161-185. [In Farsi] [DOI:10.22111/sedj.2022.40383.1142]
2. Amini, A., & Hejazi Azad, Z. (2007). An Analysis and Assessment of Health Contribution to Increasing Labor Productivity: A Case Study of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 9(30), 137-163. [In Farsi]
3. Arora, S. (2001). Health, Human Productivity, and Long-Term Economic Growth. The Journal of Economic History, 61(3), 699-749. [DOI:10.1017/S0022050701030054]
4. Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (Vol. 4). Springer.
5. Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443. [DOI:10.2307/2937943]
6. Barro, R. J. (2013). Health and Economic Growth. Annals of Economics and Finance, 14(2), 329-366.
7. Barro, R., & Sala-i-Martin, X. (2004). Economic Growth, Second Edition: The MIT Press.
8. Becker, G. S. (2009). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education. University of Chicago Press.
9. Besharat, A., Ranjpour, R., & Sadeghi, S. K. (2018). The Study of the Most Effective Factors Explaining Economic Growth in OIC Countries: Bayesian Panel Likelihood Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 5(3), 239-263. [https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7685.html]
10. Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach. World Development, 32(1), 1-13. [DOI:10.1016/j.worlddev.2003.07.002]
11. Domar, E. D. (1946). Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. Econometrica, Journal of the Econometric Society, 14(2), 137-147. [DOI:10.2307/1905364]
12. Emadzadeh, M., Sameti, M., & Dastjerdi, D. S. (2012). The Effects of Healthcare Expenditure on Economic Growth of Iranian Provinces. Health Information Management, 8(7), 918-928. [In Farsi]
13. Fogel, R. W. (1994). Economic Growth, Population Theory, and Physiology: The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy. National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4638. [DOI:10.3386/w4638]
14. Ghaed, E., Ahmadi, S. M., Moradi, M., & Moradi, M. (2020). The Effects of Types of Health Services on the Economic Growth of Iran Using the Johansson-Juselius Convergence Method. Journal of Healthcare Management, 11(1), 71-86. [In Farsi] [http://sanad.iau.ir/fa/Article/806421]
15. Ghanbari, A., & Basakha, M. (2008). Investigating the Effects of Public Health care Expenditure on Iranian Economic Growth (1338-1383). Journal of Economic Research, 43(83), 187-224. [In Farsi]
16. Ghasemian, N., & Raghfar, H. (2019). Spatial Analysis of Health Expenditure Effects of Labor on Economic Growth in Iran (2011-16). Iranian Economic Development Analyses, 7(1), 235-260. [In Farsi] [DOI:10.22051/edp.2020.25036.1195]
17. Ghiasi, M., Sarlak, A., & Ghafari, H. (2019). Effect of Health Capital on the Economic Growth Process of Iranian Provinces Using Generalized Method of Moments Approach. Journal of Research and Health, 9(1), 21-28. [In Farsi] [DOI:10.29252/jrh.9.1.21]
18. Grossman, M. (2017). On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. In Determinants of Health: An Economic Perspective (pp. 6-41). Columbia University Press. [DOI:10.7312/gros17900]
19. Harrod, R. F. (1939). An Essay in Dynamic Theory. The Economic Journal, 49(193), 14-33. [DOI:10.2307/2225181]
20. Howitt, P. (2005). Health, Human Capital, and Economic Growth: A Schumpeterian Perspective. Pan American Health Organization. [DOI:10.7551/mitpress/3451.003.0005]
21. Islam, M. S., & Muneer, S. (2018). Human Development and Economic Growth Nexus: A Comparative Study Between Bangladesh and Pakistan. Pacific Business Review International, 11(3), 122-127.
22. Jorjorzadeh, A., Khari Azad, S., & Basirat, M. (2016). The Relation Between Hygiene and Labor Productivity Developing Countries. The Journal of Productivity Management, 10(2), 71-80. [In Farsi]
23. Kamali Dehkordi, P., Nazari Zaniani, A., Makiyan, S. N., & Dehghani, F. (2019). The Effect of the Different Kinds of Capital on Economic Growth of Selected Provinces of Iran. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(25), 66-85. [In Farsi] [DOI:10.32598/JMSP.7.1.66]
24. Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44. [DOI:10.1016/S0304-4076(98)00023-2]
25. Kao, C., & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. In Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (pp. 179-222). Emerald Group Publishing Limited. [DOI:10.1016/S0731-9053(00)15007-8]
26. Knowles, S., & Owen, P. D. (1995). Health Capital and Cross-Country Variation in Income Per Capita in the Mankiw-Romer-Weil Model. Economics Letters, 48(1), 99-106. [DOI:10.1016/0165-1765(94)00577-O]
27. Lotfalipour, M., Falahi, M., & Borji, M. (2012). The Effects of Health Indices on Economic Growth in Iran. Journal of Health Administration, 14(46), 57-70. [In Farsi] [http://jha.iums.ac.ir/article-1-1024-en.html]
28. Lucas Jr, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. [DOI:10.1016/0304-3932(88)90168-7]
29. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437. [DOI:10.2307/2118477]
30. Marzban, H. (2010). Health and Education's Role in Economic Growth in Some Developing Countries (1990-2006). Journal of Economic Knowledge, 1(1), 33-49. [In Farsi]
31. Mehdiloo, A., Asgharpur, H., & Karimi Takanlou, Z. (2016). Examining the Causality between the Human Development Index and Economic Growth in Iran: Using a Non- Model Approach (MS-VAR). Planning and Budgeting, 21(2), 25-53. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1194-en.html]
32. Mehmood, A., Siddique, H. M. A., & Ali, A. (2022). Impact of Health on Worker Productivity: Evidence from South Asia. MPRA Paper No. 113557. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/113557]
33. Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 281-302. [DOI:10.1086/258055]
34. Mobarak, A., Hojabr Kiani, K., Memarnejad, A., & Peykarjou, K. (2018). Investigating the Effects of Institutional Quality and Human Capital On Economic Growth. Planning and Budgeting, 23(1), 117-146. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1697-fa.html]
35. Mohammadzadeh, Y., Moradi, M., & Khezrian, A. (2019). Investigating the Long-Term Relationship Between Health Expenditure and Labor Productivity in Iran. Iran Occupational Health Journal, 16(2), 22-32. [In Farsi] [http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2376-fa.html]
36. Mojtahed, A., & Javadipoor, S. (2004). An Analysis of the Effect of Health Expenditures on Economic Growth in Selected Developing Countries. Iranian Journal of Economic Research, 6(19), 31-54. [In Farsi]
37. Mozafari, Z., & Barghi Oskoee, M. M. (2022). Experimental Test of Lucas Endogenous Growth Model in Iranian Provinces. Economic Policies and Research, 1(1), 1-32. [In Farsi] [DOI:https://doi.org/10.34785/J025.2022.001]
38. Ogundari, K., & Awokuse, T. (2018). Human Capital Contribution to Economic Growth in Sub-Saharan Africa: Does Health Status Matter More Than Education? Economic Analysis and Policy, 58(1), 131-140. [DOI:10.1016/j.eap.2018.02.001]
39. Pakdaman, M., Askari, R., Jam Barsang, S., Ranjbar, M., & Ameli, E. (2019). The Effect of Health Expenditure on Human Development Index (HDI) in Iran, 2001-2014. Qom University of Medical Sciences Journal, 13(10), 26-33. [In Farsi] [DOI:10.29252/qums.13.10.26]
40. Piabuo, S. M., & Tieguhong, J. C. (2017). Health Expenditure and Economic Growth-A Review of the Literature and an Analysis Between the Economic Community for Central African States (CEMAC) and Selected African Countries. Health Economics Review, 7(23), 1-13. [DOI:10.1186/s13561-017-0159-1]
41. Qaiser Gillani, D., Gillani, S. A. S., Naeem, M. Z., Spulbar, C., Coker-Farrell, E., Ejaz, A., & Birau, R. (2021). The Nexus Between Sustainable Economic Development and Government Health Expenditure in Asian Countries based on Ecological Footprint Consumption. Sustainability, 13(12), 6824. [DOI:10.3390/su13126824]
42. Raeispour, A., & Pajooyan, J. (2014). A Survey on Public Health Expenditure Investment Effects to Economic Growth & Productivity in Iran: A Regional Approach. Planning and Budgeting, 18(4), 43-68. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1116-fa.html]
43. Ramsey, F. (1928). Empirics for Economic Growth and Convergence. European Economic Review, 40(1), 543-559. [DOI:10.2307/2224098]
44. Rezazadeh, A., Mohamadpour, S., & Aghabeigi, A. (2019). Healthcare Expenditure and GDP Growth in D8 Countries. Planning and Budgeting, 23(4), 37-62. [In Farsi] [http://jpbud.ir/article-1-1762-fa.html]
45. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), 71-102. [DOI:10.1086/261725]
46. Sarlak, A., & Hozhabr Kiani, K. (2015). The Effects of and Health Expenditure on Economical Growth in Iran s' Provinces. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(13), 171-185. [In Farsi]
47. Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), 1-17.
48. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. [DOI:10.2307/1884513]
49. Spence, M., & Lewis, M. (2009). Health and Growth: Commission on Growth and Development. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. [https://documents1.worldbank.org/curated/en/575121468326969619/pdf/487390PUB0heal101Official0Use0Onl]
50. Swan, T. W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32(2), 334-361. [DOI:10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x]
51. Weil, D. N. (2005). Accounting for the Effect of Health on Economic Growth. National Bureau of Economic Research, Working Paper, No. 11455. [DOI:10.3386/w11455]
52. Wu, C.-F., Chang, T., Wang, C.-M., Wu, T.-P., & Lin, M.-C. (2021). Measuring the Impact of Health on Economic Growth Using Pooling Data in Regions of Asia: Evidence from a Quantile-On-Quantile Analysis. Frontiers in Public Health, 9(1), 689610. [DOI:10.3389/fpubh.2021.689610]
53. Ye, L., & Zhang, X. (2018). Nonlinear Granger Causality Between Health Care Expenditure and Economic Growth in the OECD and Major Developing Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9), 1953. [DOI:10.3390/ijerph15091953]
54. آصف‌زاده، سعید (1390). مبانی اقتصادی بهداشت و درمان. چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
55. ترابی، امین (1388). مدیریت خدمات سلامت (رویکرد سیاست‎گذاری سلامت). معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز.
56. تودارو، مایکل پی.، و اسمیت، استیون سی. (1401). توسعه اقتصادی. ترجمۀ وحید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران.
57. صباغ کرمانی، مجید (1396). اقتصاد سلامت. انتشارات سمت.
58. کریمی، ایرج (1384). اقتصاد سلامت. جلد اول و دوم. انتشارات گپ.
59. گجراتی، دامودار (1396). مبانی اقتصادسنجی. ترجمۀ حمید ابریشمی، چاپ پانزدهم، انتشارات دانشگاه تهران.
60. متوسلی، محمود (1400). توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش‌شناسی. انتشارات سمت.
61. موسوی جهرمی، یگانه (1397). توسعه اقتصادی و برنامه‌‎ریزی (رشته مدیریت و حسابداری). انتشارات دانشگاه پیام‌‎نور.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه برنامه ریزی و بودجه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Planning and Budgeting

Designed & Developed by : Yektaweb